ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9 /2561 วันที่ 29 มิถุนายน  2561   เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2561
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
            1.รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 2 )
            2.รายงานการติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
            3. รายงานการติดตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
  3.2 ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายปี 2561 รพ.คลองใหญ่ วงเงิน 1,517,000 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 ประเภท 53 รายการ) แจ้งกลุ่มงานบริหารฯ
         งานพัสดุประสานดำเนินการ
 

3.3 การเตรียมการรองรับการจัดแผนทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ขอให้พื้นที่เตรียมดำเนินการและส่งแผนฯ ให้จังหวัดในเดือนสิงหาคม 2561 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
                5.1 แจ้งสรุปผลการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดตราด ผ่านเกณฑ์ จำนวน 23 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 65.71 ของตัวชี้วัดการตรวจราชการ
       ทั้งหมด (35 ตัวชี้วัด) (กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ) (เอกสารหมายเลข 5 )
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       6.10.1 แจ้งความพร้อมการรับตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข สสจ.ตราด รอบ 2/2561 รายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 61
            (เอกสารหมายเลข 6 )
            - เอกสารรายงานรับตรวจฯ ส่งสำนักตรวจ / วางใน web trathealth
 

          - การเตรียมการต้อนรับ 

            - ที่พัก  สำรองห้องพักไว้ที่ รร.ตราดซิตี้/เอวาดา
            - ห้องประชุม  สสจ.ตราด/รพ.ตราด/รพช.ที่ลงพื้นที่
            - การจัดเลี้ยง  กลางวัน/เย็น
            - กิจกรรมออกกำลังกาย ฟุตบอล/ออกกำลังกายตอนเช้า/ระหว่างการประชุม
            5 ก.ค.61   เวลา 05.30 น.       เดินออกกำลังกายหน้าสนามศาลากลาง
                             เวลา 16.30 น.  ฟุตบอลฯ ร่วมกับทีมัวหน้าส่วนฯ จ.ตราด
                             ณ สนาม รร.ตราษตระการคุณ
            - พื้นที่ตรวจเยี่ยม  ๓ อำเภอ
           เขาสมิง : ผตร. ตรวจเยี่ยม รพช./รพสต. 1 แห่ง (พชอ.) 4 ก.ค.61
           คลองใหญ่ : ผตร.ตรวจเยี่ยม surprise visit 5 ก.ค.61
           แหลมงอบ : ทีมนิเทศ ลงตรวจสอบภายใน 4 ก.ค.61
            - งาน CFO ปรับแผน เชิญนักบัญชีทุกรพ.รับนิเทศงานที่ สสจ.ตราด วันที่ 4 ก.ค.61
            - กิจกรรมเพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข 7 )
            ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานฯ สร้างกระแสรณรงค์ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราขัน” ปี 3 จัดงานวันที่
  6 ก.ค.61 ณ รร.เขาสมิงวิทยาคม ปล่อยขบวนจักรยานฯ เวลา 07.30 น. ประสานโครงการฯโดย : ชมรมสาธารณสุขฯ (คุณนรศักดิ์ เงางาม)
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  แจ้งการจัดกิจกรรมมูลนิธิ พอ.สว.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของจังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนี้
            1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
  (4 กรกฎาคม) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ทับทิมสยาม 01 ม. 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่
  จ.ตราด
            2) กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนีร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์
  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตะกาง บ้านตะกาง ม. 2 ต.ตะกาง
  อ.เมืองตราด จ.ตราด
            3) กำหนดการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
  และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
            4) กำหนดจัดประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4
  ศาลากลางจังหวัดตราด
   
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  การผลิตสื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับพระสงฆ์ และประชาชนฯ
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561