ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9 /2562 วันที่ 28 มิถุนายน  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

             1. ขอมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ สุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) ให้แก่โรงพยาบาลเกาะช้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในงาน National ANHC Forum เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
 
             2. ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้รับ เข็มเชิดชู-เกียรติ แจ้งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับงานด้าน การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดตราด ประจำปี 2561 - 2562 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยประเภทสรรเสริญ
ชั้น 4 จำนวน 5 คน และประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จำนวน 4 คน ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด มอบเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฯ
ดังกล่าว ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1 )
 
            3. ขอมอบประกาศนียบัตรให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบภูมิปัญญาไทยและโรงเรียน ต้นแบบภูมิปัญญาไทย จังหวัดตราด ปี 2562
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนที่มีการประยุกต์ ใช้กิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ณ 24 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2561) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
          4) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย)
          5) รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด
          6) ขอให้ทุก คปสอ.เตรียมทำแผนงบค่าเสื่อม(สปสช.) ปีงบประมาณ 2563 และงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2564 ตาม service plan ของแต่ละ
  อำเภอที่ทำไว้แล้ว โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ตราด จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
          เขตสุขภาพที่ 6 นัดพิจารณางบค่าเสื่อม(สปสช.)ปีงบประมาณ 2563 ส่วน 10 % ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จึงขอให้ คปสอ.ทุกแห่ง จัดทำแผนงบค่าเสื่อม(สปสช.)
  ปีงบประมาณ 2563 ส่วน 10 % ส่งให้ จังหวัด ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ด้วย
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

         
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  6.5.1 ผลการดำเนินงาน NCD ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 5 )
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
  แจ้งผลการสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายในพื้นที่จังหวัดตราด เดือนมิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 6)
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำแนะนำและการบันทึกความยินยอมการเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่อยู่ในสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 7 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  แจ้งผลการดำเนินงานภาวะสูงดีสมส่วนในกลุ่มเด็กวัยเรียนจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 8 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ เสนอชื่อนายนพพร  หาญเหี้ยม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
  ให้รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสมอีกหนึ่งตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 9 )
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
            6.21.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (เอกสารหมายเลข 10 )
            6.21.2 แจ้งเรื่องการเสด็จขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

    กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด