ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9 /2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

     1.การมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2562 จำนวน ทั้งหมด  4 แห่ง
(การรับรองมีอายุ 2 ปี)   
 
               ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  ขอมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพฯ ประจำปี 2562  ให้กับหน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง ระดับเริ่มต้นพัฒนา 3 แห่งและระดับดี 1 แห่ง มี ดังนี้
                              1. โรงพยาบาลเขาสมิง       ผ่านระดับ  เริ่มต้นพัฒนา
                              2. โรงพยาบาลแหลมงอบ    ผ่านระดับ  เริ่มต้นพัฒนา
                              3. โรงพยาบาลเกาะช้าง      ผ่านระดับ  เริ่มต้นพัฒนา
                              4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้รูด    ผ่านระดับ  ดี
               ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ประจำปี 2562
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   -ไม่มี-

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด 8/2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน วันพุธที่ 23 กันยายน  2563 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2  ติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง (เอกสารหมายเลข 3)
  3.3  ติดตามระบบไฟฟ้า ของโรงพยาบาลเกาะกูด (เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด -ติดราชการ-

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.9 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
                         4.9.1 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 5)
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    (เอกสารหมายเลข 6)
                        4.10.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  COVID -19  (ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 )
                         4.10.2 สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก

                         4.10.3 สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุม โรคชิคุนกุนยา

 

                4.11 4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 7)

                        4.11.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวด
                                   ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สสจ.ตราดและหน่วยบริการที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ จำนวน 387,311.82 บาท
 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ   
                        4.12.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
                                   ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (เอกสารหมายเลข 8)
                        4.12.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ยกเว้น รพ.สต. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
                                   ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(ใส่ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                        4.12.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ยกเว้น รพ.สต. ดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                5.1 พิจารณาบุคลากรขอย้าย  ​จำนวน 13 ราย  (คำสั่งรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564) (เอกสารหมายเลข 9)
                5.2 พิจารณาจัดสรรโควตาเพื่อจัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล ปี พ.ศ. 2564 - 2567  จำนวน 5 ราย (เอกสารหมายเลข 10)
                5.3 พิจารณาเสนอชื่อรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพสต.สังกัด ​สสอ.เขาสมิง (กรณีเกษียณอายุ ราชการ)​  จำนวน  3  แห่ง (เอกสารหมายเลข 11)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ