ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9/2564  วันพุธที่  29 กันยายน 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
วาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวนิตยา   วังรัตนโสภณ    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 
จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
                  เนื่องด้วยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดดำเนินการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปีงบประมาณ 2563 และ2564 ตามมาตรฐานกองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
                 1.ประเภทต้นแบบด้านชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (สถานพยาบาล/หมู่บ้าน/โรงเรียน)

                 2.ประเภทต้นแบบด้านหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

                    3.ประเภทต้นแบบด้านโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
                  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย วัยทำงาน วัยเรียน กลุ่มเสี่ยง(ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง) มีความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น การป้องกันโรคคิดวิด-19 โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ 3 ส 2อ. และการใช้ยาอย่างสมเหตุ
สมผล และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับพื้นที่ต้นแบบฯที่มีการดำเนินงาน ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6   ขอมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร  จำนวน  5  รางวัล  ดังนี้
 

ปีงบประมาณ 2563

1.ประเภท ต้นแบบด้านหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  บ้านแหลมสำโรงพรงเทพ หมู่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
2.ประเภท ต้นแบบด้านโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่  โรงเรียนบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2564

1.ประเภท ต้นแบบด้านโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
2.ประเภท ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  ชุมชนหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
3. ประเภท ต้นแบบด้านหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ  2   ได้แก่  บ้านคลองนนทรี หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง (เอกสารหมายเลข 1 )

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 (เอกสารหมายเลข 2
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  8/2564
    3.1ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564   (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 4 )
            3.2.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
            3.2.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
            3.2.3 งบรายจ่ายประจำปี 2565  งบลงทุน
            3.2.4 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด) (เอกสารหมายเลข 5 )
   

                       3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ 2564 

                 3.4.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                 3.4.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
                 3.4.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด)
                 3.4.4  งบรายจ่ายประจำปี 2565  งบลงทุน    
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 6 )
                        4.9.1 เรื่องการขออัตรากำลังใหม่ 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)    (ขึ้นจอภาพ)
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
              5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 7 )

                          1) งบที่ได้รับจัดสรร    2) แผน 20%    3) แผน 10%    4) สรุปจัดสรร

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
        5.2 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม) จำนวน 464,612.70 บาท และจัดสรรไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน) จำนวน 878,686.72 บาท (เอกสารหมายเลข 8 )
        ในส่วนที่เป็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (OP AE , OP Refer 20%, PP20%)  (ส่วน 60% OP Normalกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจัดสรรโอนตรงให้หน่วยบริการแล้ว)
        กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน)
ให้แก่หน่วยบริการจัดสรรให้ตามรายหัวประชากรที่ขึ้นทะเบียน
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
              5.3 ขอเสนอชื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้   
                     1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำเชี่ยวสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  คือนายจิระวัฒน์  จิระวังแก้ววรวุฒิ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานจนกว่าจะมีการสรรหา
ผู้มาดำรงตำแหน่ง
                     2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าโสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด  คือนางจันทิรา  เศรษฐเสรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง
                     3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาระวายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  คือนางสาวเดือนดารา  เอมโอช  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 10/ 2564  ประจำเดือน  ตุลาคม  25๖4
  ในวันศุกร์ที่  29  ตุลาคม  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด