ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • ประชุมฐานข้อมูลงานสุขภาพจิต ไม่ 6 พฤษภาคม 2021
  • ประชุมติดดามงานงบพัฒนาจังหวัด ไม่ 7 พฤษภาคม 2021
  • โครงการ พอ.สว. ประจำปี 2564 ไม่ 12 พฤษภาคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการโครงการราขทัณฑ์ปันสุข ระดับตังหวัด ประจำปี 2564 ไม่ 17 พฤษภาคม 2021
  • แพทย์จบใหม่รายงานตัว ไม่ 17 พฤษภาคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการโครงการราขทัณฑ์ปันสุข ระดับตังหวัด ประจำปี 2564 ไม่ 18 พฤษภาคม 2021
  • ประชุมการจัดบริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประจำปี 2564 ไม่ 19 พฤษภาคม 2021
  • ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ปี 2564 ไม่ 21 พฤษภาคม 2021
  • ประชุม กบ/คปสจ. ไม่ 28 พฤษภาคม 2021