ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องประชุม conference (20 คน)
  • ประชุมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ ไม่ 1 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมการให้บริการวัคซีน COVID-19 ไม่ 3 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมการให้บริการวัคซีน COVID-19 ไม่ 4 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมก้าวท้าใจ ไม่ 5 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินชดเชยฝากครรภ์ ทันตกรรม มะเร็งปากมดลูก ไม่ 10 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมนวัตกรรม NCD by IT ไม่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมฝ่ายเภสัชกรรม ไม่ 19 กุมภาพันธ์ 2021
  • อบรมหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting ไม่ 22 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมทางไกลแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสาสุข ไม่ 23 กุมภาพันธ์ 2021
  • อบรมหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting ไม่ 24 กุมภาพันธ์ 2021