ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
จันทร์ 17 ธันวาคม 20182 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2018   แสดงเดือน
ธันวาคม   2018
  แสดงเดือน   มกราคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 48
3  
08:30
18:00
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) [เมื่อ: 2018-10-17 13:35:41]
4  
5  
6  
07:00
17:00
ประชุมสัจจะ [เมื่อ: 2018-11-22 08:38:15]
08:30
18:00
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP [เมื่อ: 2018-10-17 13:37:39]
13:00
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2018-12-04 14:38:50]
7  
08:30
18:00
ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP [เมื่อ: 2018-10-17 13:39:42]
09:30
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2018-12-04 14:39:53]
10:00
12:00
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [เมื่อ: 2018-11-07 09:15:37]
8  
9   ดูสัปดาห์ 49
10  
11  
12  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการGreen&Clean hospital [เมื่อ: 2018-11-14 16:39:53]
13  
14  
09:00
12:00
ประชุมจัดหาคอมพิวเตอร์ [เมื่อ: 2018-12-14 09:21:38]
09:30
12:00
ประชุมกิจกรรมปีใหม่ 2562 [เมื่อ: 2018-12-12 09:00:35]
13:00
16:00
ประชุมชี้แจง 3ล้าน 3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย [เมื่อ: 2018-12-12 09:27:14]
15  
16   ดูสัปดาห์ 50
17  
08:00
16:00
ประชุม perinatal conference [เมื่อ: 2018-11-28 14:31:15]
08:30
16:30
ประชุมให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (เจาะเลือด) [เมื่อ: 2018-11-30 10:42:31]
18  
09:00
16:00
ประชุม สัจจะ [เมื่อ: 2018-11-22 10:09:00]
19  
08:00
12:00
ประชุม กบ [เมื่อ: 2018-12-11 18:50:43]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดตราด [เมื่อ: 2018-11-08 08:21:18]
20  
08:00
16:00
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้นและโรคจิตเวชเด็ก [เมื่อ: 2018-10-29 08:40:09]
09:00
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2018-12-04 15:27:24]
21  
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขครั้งที่ 1 [เมื่อ: 2018-10-05 11:26:27]
09:00
16:30
ประชุม PMQA ทุกแแห่ง [เมื่อ: 2018-12-16 07:21:38]
09:00
16:00
ประชุมการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้ค่ารักษาสิทธิต่างๆ [เมื่อ: 2018-11-07 09:14:53]
22  
23   ดูสัปดาห์ 51
24  
08:00
16:30
อบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพรในรพ.สต. [เมื่อ: 2018-11-05 10:50:24]
13:00
16:30
ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล [เมื่อ: 2018-12-14 11:55:58]
13:30
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2018-12-16 07:22:50]
25  
08:30
16:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินผลเมืองตราดเมืองแห่งความสุขสีเขียวท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย [เมื่อ: 2018-11-07 09:29:08]
13:00
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2562 [เมื่อ: 2018-12-13 14:15:38]
26  
09:00
16:30
ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานครั้งที่ ๑/๖๑ [เมื่อ: 2018-11-22 14:03:34]
27  
08:30
12:00
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน [เมื่อ: 2018-11-21 14:41:45]
08:30
16:30
ประชุมติดตามงานรายไตรมาส [เมื่อ: 2018-12-04 14:58:23]
13:00
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2018-12-16 07:23:55]
28  
08:00
16:00
กิจกรรม ปีใหม่ [เมื่อ: 2018-12-14 08:21:53]
29  
30   ดูสัปดาห์ 52
31  
     
วันนี้