ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 22 กันยายน 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  สิงหาคม   2021   แสดงเดือน
กันยายน   2021
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
09:00
12:00
สรุปผลการตรวจราชการ ปี2564 รอบ2 เขตสุขภาพที่6 [เมื่อ: 2021-08-31 12:47:57]
13:00
16:00
ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ [เมื่อ: 2021-08-24 11:10:32]
2  
09:00
12:00
ประชุมนำเสนอแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 65 เขต 6 [เมื่อ: 2021-08-27 08:59:15]
3  
4  
5   ดูสัปดาห์ 36
6  
7  
08:00
16:00
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ [เมื่อ: 2021-09-02 07:55:29]
8  
08:00
16:00
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ [เมื่อ: 2021-09-02 07:59:52]
9  
08:30
12:00
ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [เมื่อ: 2021-09-08 15:00:48]
13:00
16:30
ประชุมคณะทำงาน COVID-19 เพื่อปฏิบัติงาน CI คลองใหญ่ [เมื่อ: 2021-09-09 11:21:57]
13:00
15:00
ประชุมชี้แจงการขอรับค่าตอบแทน พตส. [เมื่อ: 2021-09-06 11:45:14]
10  
08:00
12:00
ประชุมเงินเดือนการประเมินผลพิจารณาการปฏิบัติราชการ [เมื่อ: 2021-09-08 13:15:01]
08:30
16:30
ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและขับเคลื่อน Service plan เขตสุขภาพที่ 6 [เมื่อ: 2021-09-08 15:42:25]
10:00
16:00
ประชุม conference TICA [เมื่อ: 2021-09-10 08:34:30]
11  
12   ดูสัปดาห์ 37
13  
14  
08:00
15:00
สนักตรวจราชการสรุปผลการตรวจราชการ ปี2564 รอบ2 [เมื่อ: 2021-08-20 13:09:31]
15  
08:30
16:30
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (จำนวน 3 สัญญา) จัดซื้อด้วยเงินงบเงินกู้โควิดฯ [เมื่อ: 2021-09-13 07:47:27]
14:00
15:00
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัด [เมื่อ: 2021-09-03 15:31:00]
16  
09:00
12:00
ประชุมคระกรรมการจัดทำแผน planfin+เงินบำรุง [เมื่อ: 2021-09-16 07:56:59]
10:00
16:00
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อด้วยเงินงบเงินกู้โควิดฯ [เมื่อ: 2021-09-13 07:53:30]
17  
08:00
16:00
ประชุม RCA มารดาตาย [เมื่อ: 2021-08-27 08:54:57]
15:00
16:30
ประชุม conference TICA [เมื่อ: 2021-09-16 15:50:19]
18  
19   ดูสัปดาห์ 38
20  
10:00
13:00
ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งบแรงงานต่างด้าวฯ พัฒนาระบบ Back Office [เมื่อ: 2021-09-20 09:22:02]
13:00
16:30
ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA. [เมื่อ: 2021-09-20 08:51:36]
14:00
15:00
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัด [เมื่อ: 2021-09-03 15:52:35]
21  
08:30
16:30
ตรวจรับครุภัณฑ์ งบเสื่อม 10% [เมื่อ: 2021-09-20 09:23:46]
22  
08:00
12:00
ตรวจรับระบบ hosoffice [เมื่อ: 2021-09-21 10:46:17]
23  
13:00
17:00
ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด [เมื่อ: 2021-09-13 11:49:29]
13:30
16:30
ประชุมแผนชายแดน [เมื่อ: 2021-09-21 17:32:05]
24  
25  
26   ดูสัปดาห์ 39
27  
28  
10:00
12:00
ประชุมปรึกษาหารือแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [เมื่อ: 2021-09-16 10:41:45]
29  
08:00
17:00
ประชุม กบ./ คปสจ.ตราด [เมื่อ: 2021-01-04 16:58:56]
30  
  
วันนี้