ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พฤหัสบดี 27 มกราคม 20221 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2021   แสดงเดือน
มกราคม   2022
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 0
3  
4  
09:00
13:00
แถลงข่าว [เมื่อ: 2022-01-03 15:40:03]
13:00
16:30
ประชุมพิจารณา ม.41 [เมื่อ: 2021-12-22 08:58:24]
5  
09:00
16:00
ประชุมพิจารณาเลื่อนระดับ [เมื่อ: 2021-12-27 09:15:32]
6  
7  
09:00
16:00
ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและใช้จ่ายงปม.ปฐมภูมิ ปี 2565 [เมื่อ: 2021-12-22 13:56:28]
13:00
16:30
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรคโควิด [เมื่อ: 2022-01-06 16:06:10]
8  
9   ดูสัปดาห์ 1
09:00
12:00
ประชุมกลุ่มงานบริหารทัวไป [เมื่อ: 2022-01-06 13:47:02]
10  
11  
08:30
12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำแรงงานกัมพูชามาทำงานตามมาตรา 64 จ.ตราด [เมื่อ: 2022-01-10 08:29:42]
09:00
12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 1/2565 [เมื่อ: 2022-01-07 16:46:46]
12  
08:00
16:00
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [เมื่อ: 2022-01-04 10:30:07]
09:00
12:00
ประชุม vdo Conferanc งานสาธารณสุขชายแดน [เมื่อ: 2021-12-23 08:58:56]
13  
09:00
12:00
ประชุม vdo Conferanc งานสาธารณสุขชายแดน [เมื่อ: 2021-12-23 08:59:17]
14  
08:00
16:00
รับรายงานตัวตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ [เมื่อ: 2022-01-10 14:58:16]
08:30
16:00
ปช.แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรคจากการประกอบอาชีพ [เมื่อ: 2021-12-23 16:01:42]
09:00
12:00
ประชุม vdo Conferanc งานสาธารณสุขชายแดน [เมื่อ: 2021-12-23 09:00:12]
15  
16   ดูสัปดาห์ 2
17  
09:00
16:00
ประชุมงบประมาณระบบงานปฐมภูมิ ปี 2565 [เมื่อ: 2022-01-09 13:40:30]
13:00
16:00
แถลงข่าว [เมื่อ: 2022-01-10 14:23:34]
18  
19  
08:30
16:00
ประชุมเวชศาสตร์ทางทะเล [เมื่อ: 2022-01-11 09:16:44]
20  
12:00
17:00
ประชุมติดตามการดำเนินงาน NCDs [เมื่อ: 2022-01-05 09:48:25]
21  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สธ.ตราด [เมื่อ: 2022-01-07 10:07:22]
13:00
16:30
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [เมื่อ: 2022-01-21 08:53:32]
22  
23   ดูสัปดาห์ 3
08:30
12:00
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคจากการประกอบอชีพ [เมื่อ: 2021-12-23 15:56:58]
24  
09:00
16:30
ตรวจรับครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เมื่อ: 2022-01-18 13:11:41]
25  
26  
08:00
12:00
ประชุมแนวทางการป้องกันการจมนำ้ [เมื่อ: 2022-01-25 14:49:42]
27  
08:00
16:00
ระชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน ครั้งที่ 2/2565 [เมื่อ: 2022-01-25 15:25:01]
28  
08:00
16:30
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายระดับชาติ ป้องกัยและปราบปรามยาเสพติด [เมื่อ: 2022-01-21 09:49:54]
12:00
17:00
ประชุมติดตามการดำเนินงาน COPD&Astma [เมื่อ: 2022-01-21 09:41:38]
29  
30   ดูสัปดาห์ 4
31  
     
วันนี้