ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มกราคม   2021   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2021
  แสดงเดือน   มีนาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
09:00
15:00
ประชุมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ [เมื่อ: 2021-01-19 14:37:09]
10:00
12:00
พิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น [เมื่อ: 2021-01-29 14:39:43]
2  
3  
08:30
16:30
ประชุมการให้บริการวัคซีน COVID-19 [เมื่อ: 2021-02-02 14:09:04]
12:00
16:30
ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [เมื่อ: 2021-01-29 17:14:11]
4  
08:30
16:30
ประชุมการให้บริการวัคซีน COVID-19 [เมื่อ: 2021-02-02 14:24:55]
5  
08:30
16:00
ประชุม 2P safety และประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง CFO [เมื่อ: 2021-01-22 10:49:17]
12:00
16:00
ประชุมก้าวท้าใจ [เมื่อ: 2021-02-04 09:18:54]
6  
7   ดูสัปดาห์ 6
8  
9  
10  
13:00
16:00
ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินชดเชยฝากครรภ์ ทันตกรรม มะเร็งปากมดลูก [เมื่อ: 2021-02-09 16:12:46]
13:00
16:00
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 1/64 [เมื่อ: 2021-02-02 15:55:54]
11  
10:00
12:00
ทำพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน [เมื่อ: 2021-02-09 15:51:50]
13:00
16:30
ประชุมจัดทำข้อมูลรางวัลเลิศรัฐ โควิด 19 [เมื่อ: 2021-02-09 11:25:29]
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 7
15  
12:00
16:00
ประชุมแนวทางการดำเนินงาน Mental Health Check in [เมื่อ: 2021-02-09 14:18:07]
13:00
16:00
เปิด คก ก้าวท้าใจ season 3 [เมื่อ: 2021-02-06 13:50:44]
16  
08:30
12:00
ประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 [เมื่อ: 2021-02-15 13:48:26]
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์สถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรีฯ [เมื่อ: 2021-01-21 11:08:05]
17  
08:00
16:00
สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ [เมื่อ: 2021-02-09 13:39:43]
18  
09:30
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2564 ครั้งที่ 1 [เมื่อ: 2021-02-09 14:22:21]
13:00
16:00
ประชุมนวัตกรรม NCD by IT [เมื่อ: 2021-02-17 13:34:01]
19  
08:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จ.ตราด [เมื่อ: 2021-02-16 12:58:56]
13:00
16:00
ประชุมฝ่ายเภสัชกรรม [เมื่อ: 2021-02-18 16:26:36]
20  
21   ดูสัปดาห์ 8
22  
07:00
12:00
ตรวจสุขภาพ 100 คน [เมื่อ: 2021-01-20 16:17:36]
08:00
18:30
อบรมหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting [เมื่อ: 2021-02-09 16:40:11]
14:00
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 5 ส [เมื่อ: 2021-02-19 16:10:24]
23  
08:00
16:00
อบรมชุมชนตราดวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs [เมื่อ: 2021-01-12 13:03:14]
09:30
12:30
ประชุมทางไกลแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสาสุข [เมื่อ: 2021-02-22 16:19:25]
24  
08:00
17:00
ประชุม กบ./ คปสจ.ตราด 2/ 2564 [เมื่อ: 2021-01-29 15:28:14]
08:00
18:30
อบรมหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting [เมื่อ: 2021-02-23 16:25:44]
25  
08:00
15:00
ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 [เมื่อ: 2021-02-02 09:05:01]
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2021-01-29 15:30:43]
08:30
18:30
อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์) [เมื่อ: 2021-02-01 09:53:46]
26  
27  
28   ดูสัปดาห์ 9
      
วันนี้