ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 31 มีนาคม 20203 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2020   แสดงเดือน
มีนาคม   2020
  แสดงเดือน   เมษายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 9
2  
08:30
12:00
ประชุมจัดหน่วยปฐมพยาบาล [เมื่อ: 2020-02-28 15:25:01]
3  
08:00
17:00
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดครั้งที่1/2563 [เมื่อ: 2020-02-28 13:56:56]
09:00
12:00
ประชุม TO BE NUMBER ONE [เมื่อ: 2020-02-28 13:37:22]
4  
5  
08:30
16:30
ประชุมหน่วยแพทย์ พยาบาล [เมื่อ: 2020-02-17 09:30:13]
6  
08:00
16:00
ประชุมMCH Board ระดับจังหวัด [เมื่อ: 2020-01-28 10:46:56]
13:00
16:30
EOC COVID-19 [เมื่อ: 2020-03-06 10:07:00]
7  
8   ดูสัปดาห์ 10
9  
10  
11  
09:00
16:30
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก [เมื่อ: 2020-02-14 08:54:11]
13:00
15:30
ประชุมมาตรฐานและกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว [เมื่อ: 2020-03-10 09:53:20]
12  
13  
13:00
17:00
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจักษุเคลื่อนที่ [เมื่อ: 2020-03-03 15:42:28]
13:30
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2563 [เมื่อ: 2020-03-04 13:30:46]
14  
15   ดูสัปดาห์ 11
16  
   
ประชุม ม.41 [เมื่อ: 2020-03-04 14:21:25]
08:30
16:30
ประชุม TB [เมื่อ: 2020-02-06 13:38:23]
17  
18  
08:30
16:30
ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนารพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ [เมื่อ: 2020-03-13 09:46:37]
09:00
16:30
ประชุมเรื่องมาตรการการสื่อสารเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื่อโรค covid-19 [เมื่อ: 2020-03-17 11:58:58]
13:00
16:00
ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงาน ตาม พรบ.นมแม่ [เมื่อ: 2020-03-12 10:39:59]
19  
08:30
16:30
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยฯ [เมื่อ: 2019-12-09 10:07:59]
20  
09:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในด้านยา [เมื่อ: 2020-03-12 11:14:15]
13:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัด [เมื่อ: 2020-02-18 11:44:00]
21  
22   ดูสัปดาห์ 12
23  
24  
08:30
16:30
ประชุมติดตามงานแผนไทยไตรมาส [เมื่อ: 2020-02-19 10:07:05]
25  
13:00
14:00
สอบคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [เมื่อ: 2020-03-20 11:49:15]
13:30
16:30
ประชุมจัดหน่วยคัดกรอง [เมื่อ: 2020-03-24 10:32:53]
26  
08:00
16:00
ประชุมกบ. [เมื่อ: 2020-03-18 16:22:03]
14:00
16:30
ประชุมทีมคัดกรอง [เมื่อ: 2020-03-26 09:58:07]
27  
08:00
16:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ HDC งานสุขภาพจิต [เมื่อ: 2020-02-06 08:25:36]
08:30
16:30
ประชุมชี้แจง Healthy Resort [เมื่อ: 2020-03-05 16:25:29]
28  
29   ดูสัปดาห์ 13
30  
13:30
16:30
ประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน [เมื่อ: 2020-03-24 14:49:03]
31  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2019-11-14 09:36:41]
08:00
12:00
ประชุม ผอ.รพช/ รพ [เมื่อ: 2019-11-14 09:39:00]
08:00
12:00
ประชุม สสอ.7แห่ง [เมื่อ: 2019-11-14 09:41:07]
    
วันนี้