ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2020   แสดงเดือน
ตุลาคม   2020
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
08:00
17:00
ตรวจวัดสายตา ตัดแว่น ศูนย์แว่นไทย [เมื่อ: 2020-09-23 14:40:02]
2  
09:00
05:00
ประชุมการดำเนินงานกลุ่มงานวัยรุ่น [เมื่อ: 2020-09-14 11:32:43]
3  
4   ดูสัปดาห์ 40
5  
6  
08:30
12:00
ประชุม กสทช [เมื่อ: 2020-09-30 15:48:19]
7  
13:00
16:00
ประชุมVDO conferant โควิด 19 [เมื่อ: 2020-10-07 08:47:35]
13:00
16:00
ประชุมชี้แจงโปรแกรม SMS [เมื่อ: 2020-10-06 15:11:26]
8  
9  
08:00
16:00
ประชุมถอดบทเรียนปิ่นโตอโรคยา [เมื่อ: 2020-09-30 10:17:02]
10  
11   ดูสัปดาห์ 41
12  
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. [เมื่อ: 2020-10-08 14:40:00]
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. [เมื่อ: 2020-10-08 14:39:25]
13  
14  
08:00
12:00
สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [เมื่อ: 2020-10-06 10:37:50]
15  
08:30
12:30
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด [เมื่อ: 2020-10-14 11:06:08]
13:00
16:00
ประชุม TO BE NUMBER ONE [เมื่อ: 2020-10-15 09:15:51]
16  
08:00
16:00
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [เมื่อ: 2020-10-06 10:35:54]
13:30
16:30
ประชุมชี้แจงการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ [เมื่อ: 2020-10-09 13:18:26]
17  
18   ดูสัปดาห์ 42
19  
20  
21  
13:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม [เมื่อ: 2020-10-19 09:02:02]
13:30
16:00
ประชุมชี้จงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) [เมื่อ: 2020-10-19 13:28:27]
13:30
16:30
ประชุมเตรียมการทำแผน [เมื่อ: 2020-10-21 13:20:08]
22  
08:00
16:00
ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ [เมื่อ: 2020-10-05 10:31:15]
08:00
16:00
ประชุมหารืองบประมาณปี 2564 [เมื่อ: 2020-10-19 15:39:57]
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 43
26  
09:30
11:00
ประชุมหารืองบประมาณปี 2564 [เมื่อ: 2020-10-22 12:05:38]
27  
08:30
16:30
ประชุมผู้ประสานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ อ. [เมื่อ: 2020-10-21 15:34:46]
28  
08:00
12:00
ประชุม5กลุ่มวัย [เมื่อ: 2020-10-26 10:49:24]
29  
30  
10:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว [เมื่อ: 2020-10-29 15:32:43]
31  
วันนี้