ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2020   แสดงเดือน
ธันวาคม   2020
  แสดงเดือน   มกราคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2020-11-25 12:20:24]
09:00
12:00
ประชุม VDO Conference [เมื่อ: 2020-11-30 14:41:55]
2  
08:00
09:30
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ [เมื่อ: 2020-11-05 10:07:31]
3  
08:00
12:00
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สาธารณสุขตราด [เมื่อ: 2020-11-05 10:09:14]
4  
08:30
16:30
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสาธารณสุข [เมื่อ: 2020-10-30 10:53:19]
09:00
16:00
ประชุมเลขาคณะกรรมการพชอ.ทุกอำเภอ [เมื่อ: 2020-12-01 10:42:07]
5  
6   ดูสัปดาห์ 49
7  
08:30
16:30
ประชุมEoc [เมื่อ: 2020-12-07 09:38:37]
09:00
12:00
การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีงบ 2564 [เมื่อ: 2020-12-03 09:25:53]
13:30
16:30
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสจ.ตราด(นิติการ) [เมื่อ: 2020-11-23 15:37:55]
8  
08:00
16:00
ประกวด อสม.ดีเด่น [เมื่อ: 2020-09-08 15:25:29]
08:00
16:00
ประกวด อสม.ดีเด่น [เมื่อ: 2020-11-10 09:07:14]
09:00
16:00
ประชุมชี้แจงแนวทางรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/64 [เมื่อ: 2020-12-04 17:06:40]
9  
10:00
16:00
ประชุม conference TICA [เมื่อ: 2020-12-07 09:38:23]
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 50
14  
13:30
16:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ครั้งที่ 1 [เมื่อ: 2020-12-04 16:42:25]
15  
08:00
16:30
นัดเขียนสัญญนักเรียนทุนพยาบาลวิชาชีพ [เมื่อ: 2020-11-25 14:50:24]
08:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษฯ [เมื่อ: 2020-11-23 13:12:01]
08:00
16:00
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด งานสุขภาพจิตและจิตเวช [เมื่อ: 2020-11-06 14:18:50]
16  
08:30
16:00
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 13 ปี 63 [เมื่อ: 2020-10-27 14:46:41]
09:00
16:30
ประชุม PMQA สสอ.ทุกแห่ง [เมื่อ: 2020-11-25 14:46:18]
14:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดตราด [เมื่อ: 2020-12-14 10:50:56]
17  
08:30
16:00
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 13 ปี 63 [เมื่อ: 2020-10-27 14:47:14]
13:00
16:00
ประชุมคณะทำงานชุมชนตราดวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs [เมื่อ: 2020-12-01 11:01:46]
13:00
16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยปฐมพยาบาลและทีมคัดกรอง งานกาชาด-ปีใหม่ ประจำปี 2564 [เมื่อ: 2020-11-30 10:30:28]
18  
08:00
16:00
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) [เมื่อ: 2020-12-04 13:33:58]
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขครั้งที่ 1 [เมื่อ: 2020-09-22 10:17:37]
09:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-11-25 14:47:29]
19  
20   ดูสัปดาห์ 51
21  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสอ.ทุกแห่งและคณะทำงานPMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-12-20 14:38:33]
22  
08:30
16:30
ชี้แจงแผนการตรวจราชการ [เมื่อ: 2020-12-21 09:16:50]
10:00
12:00
ประชุม zoom จาก สปชส.เขต [เมื่อ: 2020-12-18 10:02:44]
13:00
16:30
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) [เมื่อ: 2020-11-30 15:13:16]
23  
08:00
17:00
ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL [เมื่อ: 2020-10-28 11:21:41]
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-12-13 13:22:22]
13:00
16:00
พิจารณาอยู่เวรคัดกรองด่านท่าจอด [เมื่อ: 2020-12-22 18:43:24]
24  
08:00
16:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เด็กไทยทำได้ สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจังหวัดตราด [เมื่อ: 2020-12-18 12:38:19]
08:00
12:00
สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [เมื่อ: 2020-12-02 11:34:10]
13:00
16:30
ประชุม PMQA สสอ.ทุกแห่ง [เมื่อ: 2020-11-25 14:57:04]
25  
08:00
16:30
ประชุมคณะยา ครั้งที่ 1/64 [เมื่อ: 2020-12-18 13:24:43]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-12-07 16:23:03]
13:00
16:30
ประชุมจัดเวรคัดกรองท่าจอด [เมื่อ: 2020-12-25 09:30:29]
26  
27   ดูสัปดาห์ 52
28  
08:00
16:00
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [เมื่อ: 2020-12-03 09:27:45]
08:30
16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ COVID-19 [เมื่อ: 2020-12-27 15:44:46]
09:00
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการ [เมื่อ: 2020-12-14 15:33:00]
29  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2020-09-29 13:57:31]
09:00
16:30
ประชุมคกก.ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [เมื่อ: 2020-12-29 08:46:49]
10:00
12:00
ประชุมคณะทำงาน RC [เมื่อ: 2020-12-28 19:52:54]
30  
14:00
17:00
ประชุมทีมส่งต่อผู้ป่วย [เมื่อ: 2020-12-30 10:38:23]
31  
  
วันนี้