ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 11/2565  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
                         1.1.1  ขอความร่วมมือสนับสนุนผ้าไทยทอมือ จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 7 )
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 (เอกสารหมายเลข 2.2)
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 10/2565  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 10/2565    
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมอพร้อม  PHR และ หมอพร้อม  DID    (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด   - ติดราชการ –

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   - ไม่มี -

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                          4.4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน (เอกสารหมายเลข 5 )

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (เอกสารหมายเลข 6 ) กลุ่มสาธุ  (เอกสารหมายเลข 6.1 ) แผนสสอ.66(ผล65) (เอกสารหมายเลข 6.2 )
                          4.6.1 การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
                          4.6.2  การสนับสนุนค่าจัดซื้อนิตยสาร To Be Number One ปี 2566
                          4.6.3  ตัวชี้วัดเร่งรัดผลงาน จังหวัดตราด ปี 2566
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
                                4.10.1 สรุปผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID - 19 (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564  ถึง มิถุนายน 2565)  รวม 8 เดือน จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 8 )  
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 ทบทวนคำสั่งและโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์( Incident Command System : ICS )ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 3.3 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                                4.12.1  แพทย์ใช้ทุน ปี 2  จำนวน  2 ราย  ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ด้วยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีแพทย์ใช้ทุน ปี 2 (กรณีได้ใบประกอบวิชาชีพช้า ตกค้างจากปี

2564)  ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  จำนวน  2 ราย ดังนี้

 
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                                4.13.1 งานกีฬาสาธารณสุข จังหวัดตราด    (เอกสารหมายเลข 9 ) (เอกสารหมายเลข 9.1 )
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    (เอกสารหมายเลข 1.1 )
                                4.14.1 สถานการณ์โรค COVID – 19  และผลการดำเนินงาน วัคซีน COVID – 19 (อสม.)
                                4.14.2 ผลการดำเนินงานวัณโรค
                4.15 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   (เอกสารหมายเลข 10 )
                                4.15.1 การพัฒนาโรงพยาบาลตาม นโยบาย EMS
                                4.15.2 เรื่องจาก การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
                                                1) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
                                                2) การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                3) การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 12/ 2565  ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ตามแผน

คือ วันจันทร์ที่  26 ธันวาคม 2565    ซึ่งหากปรับเปลี่ยน วัน - เวลา จะแจ้งให้ทราบ