ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12/ 2566  วันพุธที่  28 ธันวาคม 2566  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

1.ความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน  โดย ธนาคารออมสิน   ( ผจก.ธนาคาร 4 ท่าน ) (เอกสาร )
2.มอบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (ร้อยละ 92)     (เอกสารหมายเลข 1 )
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2566  (เอกสารหมายเลข 2 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 10/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567  (เอกสารหมายเลข 3 ) 
    3.2 ความก้าวหน้าระบบ  Home Ward  (พคร.)  (เอกสารหมายเลข 4 )
    3.3 ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ (M – Fund)(เอกสารหมายเลข 5 )
                     3.4  ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต (I Claim) (เอกสารหมายเลข 5 )
                     3.5 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายประจำไตรมาสที่ 1 / 2567 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2566 )  จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.10.1 ผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ตราด ปี 2567 (เอกสารหมายเลข 6 )
                                4.10.2 ผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ     (เอกสารหมายเลข 7 )
                                4.10.3 การเตรียมความพร้อมจัดตั้งกลุ่มงานดิจิทัล (เอกสารหมายเลข 7.1 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                                4.12.1 รับยาใกล้บ้าน(เอกสารหมายเลข7.2 )
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

                                4.18.1 บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากระหว่าง สสจ. กับ อบจ. สำหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. (เอกสาร )

                                4.18.2 การขอรับจัดสรร นวก.ทันต. จ.ตราด ปี 2567 แต่ละอำเภอ(เอกสาร )
                                4.18.3 ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบาย นพ. สสจ.ตราด ประเด็นเศรษฐกิจ สุขภาพ ทันตกรรมเกาะหมาก  (เอกสาร )
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                                4.20.1 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567   (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)  วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 (เอกสารหมายเลข 8 ) (เอกสารหมายเลข 8.1 )
                                4.20.2 ขาเทียมพระราชทาน     (เอกสารหมายเลข 8.1 )
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 9 )

                5.1 การเก็บค่าบริการชาวต่างชาติที่มารับบริการ ณ หน่วยบริการด้านสาธารณสุข
                5.2 การเก็บค่าบริการชาวต่างชาติที่มารับบริการฉีดวัคซีน  ณ หน่วยบริการด้านสาธารณสุข
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

                แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 เบื้องต้น  คือ  วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2566 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง