ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
   
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   11/2560 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2560
  3.1แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560  
  (เอกสารหมายเลข)
  3.2 แจ้งการอนุมัติแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต ส่วน 10 % (เอกสารหมายเลข 3 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 แจ้งการตรวจยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด ของผู้ตรวจราชการฯ วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  เวลา  08.00-13.30 น.                   - ผู้ตรวจราชการฯ และคณะเดินทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงตราดโดยรถยนต์ของทางราชการ
  เวลา 13.-30-15.00 น.                   - ตรวจเยี่ยม รพ.แหลมงอบ
  เวลา 15.-00-17.30 น.                  - เดินทางไป ตรวจเยี่ยม รพ.สต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด - พักค้าง ณ โรงแรม มะกะธานีรีสอร์ท เกาะหมาก
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 08.00-12.00 น.                   - ผู้ตรวจราชการฯและคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ตราด
                                                     - รับฟังบรรยายสรุปผลงานในภาพรวมของ สสจ.ตราด
                                                        ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๕  โรงพยาบาลตราด
                                                     - ผู้ตรวจราชการฯและคณะตรวจเยี่ยม รพ.เขาสมิง
                                                     - เดินทางกลับ
                         ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมด้วย
  5.10.2 แจ้งความก้าวหน้า เรื่องแผนปฏิบัติการปี 2561 ของสสจ.ตราด และหน่วยงานในสังกัด
        1) แผนฯ ของ คปสอ. ส่งไฟล์มาครบทุกแห่ง ส่งให้ทุกกลุ่มงานตรวจสอบรายละเอียดแล้วขอให้ ทุก คปสอ.ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
        2)แผนฯ ของ สสจ.ตราด ได้แยกเป็น 4 ประเด็นตามยุทธศาสตร์ฯ แล้วจัดทำแผนงาน/โครงการ แยกเป็น ๔ ประเด็น โดยมีเจ้าภาพหลัก ๔ กลุ่มงาน
  และมีเจ้าภาพร่วมตามรายละเอียดในประเด็นยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ ทั้ง 4 ประเด็น อยู่ระหว่างการรอเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และปรับกิจกรรม
  ตามวงเงินให้เหมาะสม
 

                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

                                      - โครงการรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชน พึ่งตนเองทางสุขภาพได้
 

                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ

                                      - โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัด ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
 

                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

                                      - โครงการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และ ยกระดับบริการสู่นานาชาติ
 

                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เจ้าภาพหลัก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

                                      - โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็งทันสมัยและมีนวตกรรม
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  5.13.1 แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจังหวัดตราดได้รับจัดสรรสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ จำนวน 180,342,864.34 บาท (เอกสารหมายเลข 4 )
   
  5.13.2 แนวทางเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการพิจารณา กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 5 )
   
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  5.14.1 แจ้งผลการประเมินรับรองระดับคุณภาพบริการพยาบาล (QA) ภายนอกจากกองการพยาบาล ครั้งที่ 1
         1) โรงพยาบาลเขาสมิง ได้รับการเยี่ยมประเมินเมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2560 ผ่านการ ประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลภายนอก ระดับ 2
  (ผ่านเกณฑ์)
         2) โรงพยาบาลบ่อไร่ ได้รับการเยี่ยมประเมินเมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลภายนอก ระดับ 3 (ระดับดี)
  5.14.2 แจ้งแผนงานการประเมินรับรองตามมาตรฐาน QA ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
  ครั้งที่ 2    - วันที่  21 – 22  พฤศจิกายน  2560 ณ โรงพยาบาลเกาะกูด
                  - วันที่  23 – 24  พฤศจิกายน  2560 ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ
  ครั้งที่ 3    - วันที่  19 – 20  ธันวาคม  2560     ณ โรงพยาบาลเกาะช้าง
                  - วันที่  21 – 22  ธันวาคม  2560        ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
  5.22.1 มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการมหกรรมคัดกรอง มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  5.22.2 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ปั่น ป้องกันอัมพาต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ระยะทาง 20 กิโลเมตร(เส้นทางปั่นศาลา 100 ปี – ถนนหลักเมือง - รอบสระสีเสียด – หนองบัว(ไป-กลับ)
  (เอกสารหมายเลข 7 )
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ