ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1/2566  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2566  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดง   โรงพยาบาลเขาสมิง

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

รพ.เขาสมิง
1. ขอเชิญ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดทุกท่าน  ร่วมพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเขาสมิง ตามนโยบาย Kick off ของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารตึกเก่าโรงพยาบาลเขาสมิง ในวันที่ 30 มกราคม 2566  โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเขาสมิง  เตรียมต้อนรับด้านหน้าโรงพยาบาล
 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
1. ขอมอบเกียรติบัตรรับรอง(เอกสารหมายเลข 1 ) “โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน”
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565 (เอกสารหมายเลข 2 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ด้วย
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 12/2565    
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมอพร้อม  PHR และ หมอพร้อม  DID    (เอกสารหมายเลข 3.1 )
    3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
              3.4 รายงานความก้าวหน้าร้านอาหารปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด (เอกสารหมายเลข 6 )

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                                4.10.1 การฉีดวัคซีนในนักท่องเที่ยวต่างชาติ    (เอกสารหมายเลข 6.1 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                                4.11.1 รายงานผลการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
                4.12 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ

                                4.12.1 สรุปการออกใบอนุญาตฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565    (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2566) (เอกสารหมายเลข 6.2 )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

1. แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร  ครั้งที่ 2/ 2566  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ตามแผน คือ วันจันทร์ที่  27 กุมภาพันธ์ 2566   หากต้องปรับเปลี่ยน วัน - เวลา จะแจ้งให้ทราบ