ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
   
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
          1) เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 6 (เอกสารหมายเลข 1 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   1/2561 วันที่ 31ตุลาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2561
  3.1 แจ้งการอนุมัติแผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561  
  (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
  3.3 แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
               ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการเงินแรงงานต่างด้าว ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศในแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 431,170 บาท
(เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
        1) แผนฯ ของ คปสอ.ขอให้ ทุก คปสอ.ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
        2) แผนฯ ของ สสจ.ตราด เสนอขออนุมัติแล้ว กลุ่มงานเตรียมเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
       5.10.2 ตัวชี้วัด PA และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลฯ ปีงบประมาณ 2561 วางไว้ที่ web trathealth ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้สอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
       5.10.3 แจ้งกำหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดตราด รอบที่ 1/2561
                 - วันที่ 31 มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์ 2561
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  รายงานความก้าวหน้า การจัดบุคคลากรลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  6.1 การจัดซื้อร่วมของโรงพยาบาลชุมชน โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ