ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2 /2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

                             1.ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน  1  ท่าน
ผู้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นายสันติ   ศุภนันธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง  -ไม่มี-

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคมพ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  1/2564
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
  3.3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 3 )

           3.4 เรื่องสปสช.จัดสรรงบ PPFee Scheduleมาให้ CUP

                      สืบเนื่องจากการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จากการที่ สปสช.จัดสรรงบมาให้ แล้วบางส่วนเป็นผลงานของ รพ.สต.ที่ รพ.ควรจัดสรรให้ รพ.สต. โดยหักคิดต้นทุนออกก่อน แล้วจัดสรรให้ รพ.สต.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด - ติดราชการ -

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
 
                              4.9.1เรื่องการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2564
      ซึ่งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดส่งวงเงินให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและบันทึกผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนในไฟล์ EXCEL ให้เรียบร้อย
ส่งกลับมาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เกิน 3 มีนาคม2564  (ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาในรูปคณะกรรมการ)
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                              4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                              4.11.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 3 รพ.ตราด ได้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
                                1) การจัดสรรการตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการสำหรับผู้ประกันตนจังหวัดตราด เป้าหมาย 100 คน อัตราตรวจ COVID-19อัตรารายละ 2,200บาท โดยเบิกค่าตรวจที่ประกันสังคม
จังหวัดตราด ทั้งนี้ รพ.ตราด คิดอัตรา 1,600 บาท ที่เหลือ 600 บาทจัดสรรให้ CUP (รพช.กับ รพ.สต. ไปตกลงคุยกันเอง) พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ Swab (นพ.ภาณุวัฒน์ จะแจ้งให้ รพช.จัดสรรให้ รพ.สต.อย่างไรเอง)
                                2) พิจารณาอนุมัติหน่วยบริการที่เป็น Sub Contractor ของ รพ.ตราด ส่งผลงาน การให้บริการผู้ประกันตนแล้วขอเรียกเก็บเงินชดเชย กรณีที่หน่วยบริการส่งผลงานที่มีการให้บริการมากผิดสังเกต แล้ว รพ.ตราด ดำเนินการ
ตรวจสอบกับหน่วยบริการแห่งนั้น พบว่า ข้อมูลบริการที่ส่งมาผิดระเบียบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจริง เช่น เรียกเก็บมาซ้ำ ไม่มีการให้บริการที่เป็นจริง ฯลฯ รพ.ตราด จะดำเนินการหักลบกลบหนี้กับหน่วยบริการแห่งนั้นในงวดการจัดสรรต่อๆไป
จนครบจำนวนเงินที่ต้องเรียกคืน
                                3) การเบิกค่าบริการนวดแพทย์แผนไทยของ รพ.สต. ที่จะได้รับการชดเชยจาก รพ.ตราด ต้องเป็นการนวดเพื่อการบำบัดโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด โดยต้อง
เป็นการรักษาโดยแพทย์หรือแพทย์แผนไทยเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ให้นวดรักษาได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน ยกเว้น หากเป็นการรักษาต่อเนื่องของโรค Stroke ให้สามารถนวดรักษาติดต่อกันได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือนเช่นกัน
อัตราค่านวดจ่ายให้ครั้งละ 200 บาท และไม่คิดเพิ่ม ให้อีก 15%
 
                4.12 เรื่อง  แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  (เอกสารหมายเลข 4 )           
                                4.12.1 แผนปฏิบัติงาน โครงการฯ งบพัฒนาจังหวัดตราด ปี 2564  เดือน มีนาคม – เมษายน  2564
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน  

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.1 5.1 รอบการย้ายออนไลน์ รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2564  ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยต้นทางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายในระบบย้าย
ภายใน 15 มีนาคม 2564 มีผู้ประสงค์ขอย้าย ดังนี้  (เอกสารหมายเลข 5 )     
 
                   1.ย้ายข้ามจังหวัด   จำนวน  2 ราย
                2.ย้ายภายในจังหวัด  จำนวน  4 ราย 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 3/2564  ประจำเดือน  มีนาคม 2564 
    ในวันอังคารที่  30 มีนาคม  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด