ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2/2565  วันพุธที่  2  มีนาคม  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
1. ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ขอส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำดีเด่น ระดับเขต  ให้แก่  ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
2. ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีมติเห็นชอบให้มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งบุคคลที่เหมาะสมได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการแพทย์
ซึ่งบุคคลที่เหมาะสมได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563   2 ประเภท  คือ
 
2.1  ประเภทสรรเสริญ  ชั้น 4   ได้แก่
1. นางสาวอนัญญา รัตนเกียรติขจร         โรงพยาบาลตราด
2. นายวุฒิพงศ์ บางเพชร           องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
3. นายขวัญเมือง นิลสนธิ           องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
2.2  ประเภทสรรเสริญ  ชั้น 5  ได้แก่
1. นางสาวอาภรณ์ กสิพร้อง                 โรงพยาบาลคลองใหญ่
2. นายประทีป ปิยะภาคุณวัฒน์             สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์
3. นางรัตนา ปันนะระศรี          โรงพยาบาลแหลมงอบ
4. นางสาวมัสยา สวัสดืผล                   โรงพยาบาลบ่อไร่
5. นายสุดนที สมบัติบูรณ์          สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  1/2565 
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
          3.2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                             3.2.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%) ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 4 ) 
                             3.3.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
                             3.3.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน  (งบเสื่อม 10%,  20%) ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.4 งบเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ตามบัญชีท้าย พรก.เงินกู้  พ.ศ. 2564) (เอกสารหมายเลข 5 ) 
                      3.5 ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริหารจัดการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 6 ) 
                      3.6 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัด (CFO) ที่ประชุมเสนอให้นำเรื่อง การคิดอัตราค่าตรวจ RT-PCR แรงงานต่างด้าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ให้เรียกเก็บแรงงานต่างด้าว ราคา 1,500 บาท ส่วน รพช.ส่ง Lab รพ.ตราด และ รพ.ตราด เรียกเก็บ รพช.คิดในราคา 1,200 บาท ได้หรือไม่  (เดิมเรียกเก็บแรงงานต่างด้าว 1,700 บาท รพ.ตราด เรียกเก็บรพช. 1,400 บาท
มีส่วนต่างสำหรับ รพช.บริหารจัดการ 300 บาท) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริหารจัดการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ปีงบประมาณ 2565
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                        4.9.1 การขอรับการสนับสนุนตามคำแนะนำของคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 7 ) 
                                         จากการตรวจเยี่ยมของคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโกเมนเอกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
                        60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน  ได้เห็นว่ามีสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง ให้สวยงามสมพระเกียรติ หลายประการภายในสถานีอนามัย และยังขาดแคลนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง จึงได้ขอรับการสนับสนุน ตามราย
                        ละเอียดแนบท้าย
                4.10 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                         4.10.1 กรมบัญชีแจ้ง ชะลอการเบิกเงินค่าค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเต็มขั้น  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2565  ไปก่อนจนกว่าจะมีงบประมาณ
                         4.10.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 จะรับสมัครทาง WWW.cpird.in.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
                                    เวลา 09.00น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. (เอกสารหมายเลข 8 ) 
                         4.10.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ วางประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ทางหน้าเวปไซด์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
                         4.10.4 ด้วย สป.มีหนังสือแจ้งให้ ทุกหน่วยงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 9 ) 
                                     1) ระดับเชี่ยวชาญ ในสสจ. รพศ รพท  เฉพาะตำแหน่ง ทันตแพทย์  เภสัชกร  นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีการแพทย์  ถ้าหน่วยงานไหนต้องการ ให้ส่งภาระงาน และเลขตำแหน่งที่ต้องการยุบ
ให้เขตสุขภาพที่ 6 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของบุคลากร พบว่าใน สจจ.ตราด ตำแหน่งทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จะกำหนดเป็นระดับเชี่ยวชาญมีเลขตำแหน่งที่สามารถยุบได้ แต่ด้วยคุณสมบัติของบุคลากร
ทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ยังไม่มีคุณสมบัติครบที่จะสามารถขึ้นระดับเชี่ยวชาญได้ จึงยังไม่ขอกำหนดตำแหน่งทั้ง 2 เป็นระดับเชี่ยวชาญ
                                     2)  ปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้ากลุ่มงานที่ยังไม่ได้ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า จากคุณสมบัติของหัวหน้ากลุ่มงานที่ยังไม่ได้

ระดับชำนาญการพิเศษใน สสจ.ตราด มี  3 กลุ่มงาน  ได้แก่

กลุ่มงาน

จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา

พิจารณาตามหลักเกณฑ์

อวล

นวก สาธารณสุข 4

ครบ

กฎหมาย

พนักงานราชการ 1     จพ.ธุรการ 1

ขาดผู้ใต้บังคับบัญชา สายวิชาการ 4 คน

แพทย์แผนไทย

พนักงานราชการ  2    นวก.สาธารณสุข  1
พยาบาลวิชาชีพ 1

ขาดผู้ใต้บังคับบัญชา สายวิชาการ 2 คน

ดังนั้น  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนายการพิเศษของหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ต่อไป ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำภาระงานมาให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.11.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 10 ) 
                        4.12.1  รายงานสถานการณ์การบริหารแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565     

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
              5.1 เรื่องบุคลากรในสังกัดขอสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก. /ผบต. ปีงบประมาณ 2565 มีรายชื่อ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 11 )
              5.2 เรื่องการย้ายออนไลน์ รอบ เดือนสิงหาคม 2565 
                            5.2.1 การย้ายข้ามจังหวัด   ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยต้นทางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายในระบบย้ายภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2565  มีผู้ประสงค์ขอย้าย ย้ายเข้าจำนวน 1 ราย ย้ายออก จำนวน  2 ราย (เอกสารหมายเลข 12 )
                            5.2.2 การย้ายภายในจังหวัด   เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะส่งเรื่องขอตัดเกลี่ยตำแหน่งไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อขออนุมัติ  เมื่อได้รับการอนุมัติให้ตัดเกลี่ยตำแหน่งกลับมาแล้วจึงจะทำ
คำสั่งย้ายภายในจังหวัดต่อไป  มีผู้ประสงค์ขอย้าย จำนวน  6 ราย (เอกสารหมายเลข 13 )
              5.3 เรื่องมีตำแหน่งว่าง ในสังกัด สสจ.ตราด ในสายคัดเลือกที่สามารถดำเนินการขอใช้ตำแหน่งเพื่อคัดเลือกได้ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 14 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  3/ 2565  ประจำเดือน มีนาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่  31 มีนาคม 2565