ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

ครั้งที่ 2/2567  วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ขอแสดงความยินดี กับ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด  
ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ นางอังคณา  ทองโชติ
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567    
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 1/2567
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567  (เอกสารหมายเลข 2 ) 
    3.2ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต (I Claim) (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 สถานชีวาภิบาล  (พคร.)  (เอกสารหมายเลข 4 )
                  3.4  ติดตามการดำเนินงานแว่นตาผู้สูงอายุ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (เอกสารหมายเลข 5 )
                  3.5 ติดตามการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล กฏิชีวาภิบาล จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                                4.7.1  ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567   
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.10.1 กำหนดการตรวจราชการ ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (เอกสารหมายเลข 6 )
                                4.10.2 พาหมอไปหาประชาชน    (เอกสารหมายเลข 7 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานงานส่งเสริมสุขภาพ 
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

                                4.18.1 การรายงานข้อมูลระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก PCU/NPCUการเปิดบริการ smc ทันตกรรม จังหวัดตราด   

                                4.18.2 สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในระบบ UC ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2565   
                                4.18.3 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรม Thai Dental Clinic Accreditation Standard (TDCA)  
                                4.18.4 รายการซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม ปี 2567
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                                4.19.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ใน รพ.สต.(เอกสารหมายเลข 8 )
                                4.19.2 แนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (เอกสารหมายเลข 8 )
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

               6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567  ได้กำหนดวัน

       เบื้องต้น  คือ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง