ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3 /2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม์ 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุมคปสจ.ตราด ครั้งที่ 2/2564  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  1/2564
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
  3.3เรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  รพ.แหลมงอบ (เอกสารหมายเลข 3 )

           3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 4 )

                    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    

                             4.6.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (เอกสารเพิ่มเติม 1 ) (เอกสารเพิ่มเติม 2 )

 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
                              4.9.1 รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด PA  ไตรมาส 2 (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
                              4.10.1 การปลูกกัญชา  (เอกสารหมายเลข 6 )                            
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.12 เรื่อง  แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.13 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
         5.1 ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดมีคำสั่ง ที่ 150/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์และคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564  จึงขอเชิญคณะกรรมการและ ผู้เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางเลขานุการได้ตรวจสอบการดำเนินการของทุก หน่วยงานแล้วสรุปได้ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 7 )     
                5.1.1) หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 14 แห่ง ข้าราชการจำนวน 710 ราย  (ยกเว้นโรงพยาบาลตราด)

                5.1.2) จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่

                 
         1) กลุ่มที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  จำนวน 693 คน
                 
         2)  กลุ่มที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  จำนวน 17 ราย เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบ 4เดือน จำนวน 2 ราย (รพ.บ่อไร่ 1 คน สสอ.คลองใหญ่  1 คน) ลาศึกษาต่อ จำนวน 15 คน
                5.1.3) ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามผลคะแนน จำนวน 693 คน  ดังนี้

                                กลุ่มคะแนน   ระดับดีเด่น (90-100)             จำนวน  241  คน

                                กลุ่มคะแนน   ระดับดีมาก (80-89.99)          จำนวน  376  คน

                                กลุ่มคะแนน   ระดับดี         (70-79.99)         จำนวน    74  คน

                                กลุ่มคะแนน   ระดับพอใช้  (60 – 69.99)       จำนวน     2  คน

                5.1.4) หน่วยงานบริหารวงเงินตามที่กำหนด  ไม่มีส่วนราชการใดบริหารวงเงินเกินร้อยละ 2.70   ส่วนวงเงิน ร้อยละ0.1 ได้พิจารณาจัดสรรให้รองนายแพทย์สาธารณสุขตามสัดส่วนพื้นที่ที่ดูแลและกำกับ ซึ่งได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจำนวน 693  ราย การพิจารณาตามแนวทาง
                                1) ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                                2) ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลแล้ว
 
         5.2 การขอย้ายตัดตำแหน่งขอลูกจ้างประจำ ( กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด ขอมติในการโยกย้ายแต่จะดำเนินการจัดทำคำสั่งย้าย )
                1) นายนิรันดร์  ทองเพิ่ม ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค โรงพยาบาลเกาะช้างขอย้าย มากลุ่มงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นการขอย้ายให้ตรงตามการปฏิบัติงาน
                 2) นางสาวกัญญารัตน์  ธนากิจ ตำแหน่งพนักงานธุรการ   โรงพยาบาลเกาะช้าง ขอย้าย มากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสสจ.ตราด เป็นการขอย้ายให้ตรงตามการปฏิบัติงาน
                 3)นางสาวจินดา  เดชตระกูล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลเกาะช้างขอย้าย มากลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลบ่อไร่ เป็นการขอย้ายให้ตรงตามการปฏิบัติงาน
 
การตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง
               ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในรพช. ขนาด 10 – 30 เตียง มีได้ 12 คน
               ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคใน รพช. ขนาด 10 – 30 เตียง มีได้ 1 คน
               ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ใน สสจ  มีได้ 1 คน  มีจริง แล้ว  1 คน
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 4/ 2564  ประจำเดือน เมษายน 25๖4
    ในวันพฤหัสบดีที่  29  เมษายน  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด