ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5 /2563 วันที่ 29 พฤษภาคม  2563  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (ด้วยระบบ Zoom)

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 --ไม่มี--
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง      --ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ๒๕63 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน  26  พฤษภาคม  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 2)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

                4.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด 
                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    (เอกสารหมายเลข 3)

                      4.8.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19

                      4.8.2  ความก้าวหน้าการดำเนินงานในสถานกักกัน ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                      4.9.1 เรื่องปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลวิชาชีพ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 4)
                        จากประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดตราด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหลมงอบ  อาศัยอำนาจตาม
ข้อ8(1) ข้อ 1 ให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด ตามหลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552  ข้อ 1.4 (3) ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1 เท่า
จากอัตราคนละ 600 บาท  เป็นอัตราคนละ 720  และข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
                5.1 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3 – 4) สำหรับ สสจ.ตราด และหน่วยบริการที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ จำนวน 2,780,206.40 บาท 
(เอกสารหมายเลข 5)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                5.2 พิจารณาคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการของ นายเมธา เข้งนุเคราะห์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 6)
                5.3  พิจารณาคำขอโยกย้ายภายในจังหวัด จำนวน  16 ราย (เอกสารหมายเลข 7)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

     
    -แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563    

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ด้วยระบบ Zoom