ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5/2565  วันอังคารที่ 31  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง - ไม่มี -

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 4/2565  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  3/2565 
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                             3.2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%)
                             3.2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565  และงบค่าเสื่อม  ปี 2565 (งบค่าเสื่อม 10%,  20%)
                             3.2.3 งบเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้าย พรก. เงินกู้  พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  รายการครุภัณฑ์  จำนวน  18 รายการ
                      3.3 เรื่องการตรวจและให้บริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ (ราชทัณฑ์ปันสุข) (เอกสารหมายเลข 4 )
 
                             ขณะนี้ทางกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ตราด ร่วมกับเครือข่ายทันตสาธารณสุขได้มีการดำเนินการ  ดังนี้
                      1) การตรวจและให้บริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำจังหวัดตราด ทันตบุคลากรจังหวัดตราด ได้เข้าไปให้บริการทันตกรรมในเรือนจำ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่าน ผู้บังคับบัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
ที่ผ่านมา  และมีแผนการเข้าให้บริการทันตกรรมอีกครั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ซึ่งได้มีการสำรวจผู้รับบริการในเรือนจำที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาทาง ทันตกรรม ทำให้มีผลงานการตรวจและให้บริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำเพิ่ม
พร้อมรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 
                      2) การประสานงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอนำรหัสสถานพยาบาลของ เรือนจำจังหวัดตราด เพิ่มเข้าสู่ในระบบ HDC Service  ขณะนี้พบว่าได้มีข้อมูลการตรวจและให้บริการสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจำของจังหวัดตราดเข้าไปในระบบ HDC Service เรียบร้อยแล้ว
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข
                        4.9.1 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                         4.10.1 ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ขอให้ทุกจังหวัด เสนอรายชื่อ นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร  ประจำปี พ.ศ. 2565   พบว่ามีผู้เสนอชื่อ นักการสาธารณสุขดีเด่นชัยนาทนเรนทร  มีผู้ส่งเอกสาร
จำนวน  2 ราย  ได้แก่
                               1. ประเภทบริหาร    นพ.วินัย บรรจงการ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
                               2. ประเภทบริการ    พญ.วราภรณ์  อรุณศิริสุข    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตราด
ดังนั้น จึงขอส่งเอกสารทั้ง  2 ราย ให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6  เพื่อพิจารณาต่อไป
                4.10.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (เอกสารหมายเลข 6 )
                4.10.3 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปี 2565 – 2569 ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลภาระงาน FTE  โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ระหว่างปี 2560 - 2564 (เอกสารหมายเลข 7 )
                                ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2565เพื่อยืนยันให้เขตสุขภาพรับทราบ  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565   และเขตสุขภาพที่ 6 จะจัดประชุม 7 วิชาชีพ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
                4.10.4 สสจ.ตราด ได้ส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงานและกลุ่มงานใน สสจ.ตราด เรื่องแนวทางและวิธีการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) โดยให้
บุคลากร  ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ส่งใบขอย้ายที่หน่วยงาน และหน่วยงานประชุมพิจารณา  ถ้าเห็นชอบให้ย้ายได้ ให้ส่งใบขอย้าย และรายงานการประชุม มายังงานบุคลากร สสจ.ตราด  ภายใน 10 สิงหาคม 2565รวมทั้งการย้ายภายในจังหวัด
(รอบการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2566)   สำหรับรอบการย้าย 3 สายงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการเสนอคำสั่งอยู่ คาดว่าต้นเดือนมิถุนายน 2565  จะส่งถึงจังหวัดได้
 

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                         4.11.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
 
                4.12 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
                         4.12.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัด ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (Health Accessibility and Safety : HAS) (เอกสารหมายเลข 8 )
 

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                5.1 เรื่องข้าราชการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ  จำนวน  2 ราย  ดังนี้   (เอกสารหมายเลข 9 )
                              1) นางอุมาพร  ฝ้ายก๊ก   ขอกลับเข้ารับราชการ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ไม้รูด สสอ.คลองใหญ่
                              2) นางธนัญกานต์  ธันย์สิรินุกูล   ขอกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ตราด
                5.2  มีข้าราชการขอโอนไปหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข  และขอไปปฏิบัติราชการหน่วยงานนอกจังหวัด  จำนวน  2 ราย   ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 10 )
                              1) น.ส.หนึ่งฤทัย  สิริรูป  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านดินแดง สสอ.แหลมงอบ   ขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
                              2) นายคณิต  พิศวงศ์   ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะช้าง   ขอไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ถึง 31 ธันวาคม 2565
                5.3 สรุปตำแหน่งว่าง และจะว่างลงเนื่องจากการลาออก   (ขึ้นจอภาพ)
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
                5.4 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2565  (ไตรมาส 3)(เอกสารหมายเลข 11 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 6/ 2565  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่  30 มิถุนายน 2565