ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6/2564  วันอังคารที่  29 มิถุนายน 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 5/2564  วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
     
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  5/2564
    3.1ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564   (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 เรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  รพ.แหลมงอบ
    3.3 เรื่องความคืบหน้า เรื่องแบบแปลนห้องทันตกรรม  รพ.เขาสมิง    

           3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ 2564 

                 3.4.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 3 )
                 3.4.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2 (เอกสารหมายเลข 4 )
                 3.4.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด) (เอกสารหมายเลข 5)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                      4.6.1 ขอความร่วมมือในการใช้ยาเลิกบุหรี่ (Varenicline)  (เอกสารหมายเลข 6)
                      4.6.2 การเบิกค่าบริการในการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า -19 (โควิด -19)  จาก สปสช.เขต 6 ระยอง(เอกสารหมายเลข 7)
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                        4.9.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส. ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
                        พบว่าทุกหน่วยงานเบิกจ่ายถึง เดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และส่วนเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564   กำลังรอการจัดสรรเงินโอนมา
                        4.9.2 ตามที่ นางปองจิต  สร้อยแสง  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญขอย้ายมาปฏิบัติงาน ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
                        ชำนาญการ นั้น
                        ทางสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 6 ได้อนุมัติให้เลขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในการรับย้ายแล้ว  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด กำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายนางปองจิต สร้อยแสง มาดำรงตำแหน่ง
                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สสจ.ตราด  ส่วนตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเดิมที่อยู่รพ.แหลมงอบ เมื่อว่างลง จะขอใช้เพื่อรับย้ายนางสาวสวิชญา  บุญทวีวรเดช  จากรพ.เกาะกูด ต่อไป
                        4.9.3 การบริหารตำแหน่งว่าง
                                 1) ตำแหน่งว่างจากการลาออก เพื่อรับย้ายบุคลากร ต้องขอใช้ตำแหน่งว่างไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6  โดยต้องมีรายชื่อผู้ที่จะรับย้ายมาด้วย  เขตจะไม่อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างแบบไม่ระบุตัวบุคคล
                                 2) ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะคืนกลับมาให้หน่วยงานดำเนินการเฉพาะตำแหน่งทางการบริหารเท่านั้น  ส่วนตำแหน่งอื่นๆ จะคืนกลับมาในตำแหน่งพนักงานราชการ
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
                        4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                        4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                        4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                        5.1 โรงพยาบาลเกาะกูด  ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งรักษาการกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกาะกูดไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จำนวน  3 คน ดังนี้

                                                ลำดับที่ 1 นางสุรีย์  จุลเจริญ                ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

                                                ลำดับที่ 2 นายวีรภัทร  ศรีอุดมพร           ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

                                                ลำดับที่ 3 นางสาวศิริรัตน์  ศรีสุวรรณ       ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

                        5.2 ขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค แรงงานต่างด้าว (PP) ปี 2562 - 2563 คืนให้ CUP (เอกสารหมายเลข 8)
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
        แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 7/ 2564  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564
     

ในวันพฤหัสบดีที่  29  กรกฎาคม  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด