ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6/2565  วันศุกร์ที่  8  กรกฎาคม  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
       1. มอบเกียรติบัตรรางวัลบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565  ประเภทองค์กร
              1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่   รพ.สต.หนองคันทรง  อ.เมืองตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง - ไม่มี -

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  5/2565 
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                             3.2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564  และงบค่าเสื่อม ปี 2564    (งบค่าเสื่อม 10%,  70%)
                             3.2.2 งบค่าเสื่อม  ปี 2565   (10%,  20%)
                             3.2.3 งบเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้าย พรก. เงินกู้  พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
                             3.2.4 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล  ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                        4.9.1 ความก้าวหน้างบลงทุน (เอกสารหมายเลข 3.1 )

                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข

                        4.10.1 สรุปผลตัวชี้วัด PA (เอกสารหมายเลข 4 )

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

                        4.11.1  ทันตแพทย์รายงานตัวเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565   จำนวน 6 คน  ดังนี้
                        1. นายปฐมพงศ์  สินธุสอาด                บรรจุ รพ.แหลมงอบ  ปฏิบัติงาน รพ.แหลมงอบ
                        2. นายสุทธินันท์   อมรศิรินุเคราะห์    บรรจุ รพ.แหลมงอบ  ปฏิบัติงาน รพ.แหลมงอบ
                        3. น.ส.ชนากานต์  เหล่าสุอาภา            บรรจุ สสจ.ตราด       ปฏิบัติงาน รพ.แหลมงอบ
                        4. น.ส.นิธิพร  จิตติเรืองเกียรติ             บรรจุ สสจ.ตราด       ปฏิบัติงาน รพ.ตราด
                        5. น.ส.พลอยไพลิน  บุษบงก์               บรรจุ สสจ.ตราด       ปฏิบัติงาน รพ.ตราด
                        6. น.ส.ศุภากร  นันต์นวรัตนกุล            บรรจุ รพ.บ่อไร่         ปฏิบัติงาน รพ.บ่อไร่
 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                         4.12.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(เอกสารหมายเลข 4.1 )

                4.13 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    

                         4.13.1 วันจันทร์ที่  4  กรกฎาคม  2565  เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เอกสารหมายเลข 5 )
                ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด  ได้แจ้งกำหนดการออกหน่วยเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ณ  ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ทับทิมสยาม 01บ้านทับทิมสยาม 01
หมู่ที่ 7  ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด
                         4.13.2 วันจันทร์ที่  18  กรกฎาคม  2565  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.
                                                                                                                                                                                                              (เอกสารหมายเลข 6 )
                ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ได้แจ้งกำหนดการออกหน่วยเพื่อเทิดพระเกียรติฯ  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ  หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
                         4.13.3 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรม พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประชุมจัดทำแผนพอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
(เอกสารหมายเลข 7 )
                กำหนดประชุม ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
                4.14 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มกฎหมาย
                         4.14.1 ผลการดำเนินงาน  ITA  ไตรมาส 2 (เอกสารหมายเลข 8 )
                4.15 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
                         4.15.1 แนวทางการดำเนินงาน  GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565  GREEN &CLEAN Hospital Challenge   เรื่องการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน GREEN (เอกสารหมายเลข 9 )
                กำหนดจัดประชุมวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
                         4.15.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือ ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุ
รำคาญ  พ.ศ.2565 (เอกสารหมายเลข 10 )
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
               5.1 พิจารณาคัดเลือกแพทย์ รับต้นสังกัดเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 2 สาขา  ดังนี้  
                         5.1.1  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)  ต้นสังกัด โรงพยาบาลแหลมงอบ   มีผู้สมัคร1 คน  ได้แก่  นายธนพล  ยิสารคุณ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแหลมงอบ    มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ คือ เป็นแพทย์ ODOD  ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า
 5  ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน
                         5.1.2 สาขาอายุรศาสตร์  ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 6  (โรงพยาบาลคลองใหญ่)  มีผู้สมัคร 1 คน ได้แก่   น.ส.ชุษณา  แสงสว่าง
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคลองใหญ่      มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ คือ เป็นแพทย์ ODOD  ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า
4 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน
               5.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภคลองใหญ่ขอข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย คือ  น.ส.วรรณี  ศรีรักษา   ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านหาดเล็กสสอ.คลองใหญ่   ขอไปช่วยปฏิบัติราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่

หน่วยงาน

กรอบอัตรากำลัง

ปฎิบัติงานตรงตำแหน่ง

มาช่วยราชการ

รวมทั้งหมด

ขาด/เกิน

รพ.สต.หาดเล็ก

8

5

0

5

ขาด 3

สสอ.คลองใหญ่

5

1

2

3

ขาด 2

 
               5.3 สรุปตำแหน่งว่าง (เอกสารหมายเลข 11)
               5.4 ขอใช้ตำแหน่งว่าง (เอกสารหมายเลข 12)
               5.5 เอกสารแนบการขอใช้ตำแหน่งว่าง (เอกสารหมายเลข 13)
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

               การจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ กลุ่มงานประกัน (เอกสารหมายเลข 14)
 

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 7/ 2565  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ในวันอังคารที่  2 สิงหาคม 2565