ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6/ 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 - 16.30น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเลื่อนระดับจำนวน  2 ท่าน  ได้แก่

1) นายนุกูล กองทรัพย์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

2) นางสาวปราณทิพย์  ทศรัตน์ปรียากุล  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

1. ขอแสดงความยินดีและขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลงานผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน  2 รางวัล ได้แก่
                             1) ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 ได้แก่  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสนตุ้ง  “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
                             2) นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566ได้แก่   “นวัตกรรมตะกางวิถีใหม่ อบสมุนไพรได้สุขภาพ” จากเทศบาลตำบลตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองจังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 (เอกสารหมายเลข 1)
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง lineหากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมา ยังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
     
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 5/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมอพร้อม DID  และการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพ (Nux Network)   (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 ความก้าวหน้า การจัดซื้อ – จัดจ้างจังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566
                          3.3.1  งบลงทุน     จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
                          3.3.2  งบค่าเสื่อม  จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 5 )
              3.4 สรุปการออกใบอนุญาตฯ (แผนไทย)   (เอกสารหมายเลข 6 )
              3.5  ติดตาม ระบบ Home Word  (พคร.) (เอกสารหมายเลข 7 )
              3.6 ติดตาม การจัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE (NCD) (เอกสารหมายเลข 7.1 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                          4.3.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2566 (เอกสารหมายเลข 8 )

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป    
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 แผนการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6     (เอกสารหมายเลข 8.1 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                                4.12.1 สถานการณ์/มาตรการ EOCโต้ตอบการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 8.2 )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                               4.17.1 เสนอชื่อผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เอกสารหมายเลข 9 )
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย 
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
                               4.20.1 ผลการสำรวจและแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำของหน่วยบริหารสาธารณสุข และระบบประปาหมู่บ้าน เอกสารหมายเลข 10 )
                                                              สรุปคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 10.1 )
                               4.20.2 การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 10.2 )
                               4.20.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ (เอกสารหมายเลข 10.3 )
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                               4.21.1 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราด เอกสารหมายเลข 11 )
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน   
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.25 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

 

                6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 7/2566  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   เบื้องต้น

ตามแผน  คือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง

       
     

หมายเหตุ   **   คือไม่มีเรื่องแจ้งเข้าวาระประชุมในช่วงที่เปิดรับเรื่องเข้าประชุม