ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9/2566  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน  2566  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

1. ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินการใน 26 โรงเรียน  จำนวน  12 คน ดังนี้
                             

                      1) ด.ช.โสภณัฐ     คีรีแรง               ระดับชั้น  ป.6/1    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      2) ด.ญ.ปวรรัตน์   วิรุจน์วรชัย          ระดับชั้น  ป.6/1    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      3) ด.ญ.ณิชานันท์  เขื่อนสุวรรณ        ระดับชั้น  ป.6/2    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      4) ด.ญ.กวิสรา     หงอชื่น               ระดับชั้น  ป.6/2    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      5) ด.ญ.รวิสรา     โมหะหมัดตาเฮด    ระดับชั้น  ป.6/3    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      6) ด.ญ.กัญญาณัฐ  มุสิกวงศ์             ระดับชั้น  ป.6/3    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      7) ด.ช.ศิริเดช  หมื่นชรา                 ระดับชั้น  ป.6/3    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      8) ด.ญ.วรัชญา  ชั้วหิรัญ                 ระดับชั้น  ป.6/4      ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      9) ด.ญ.ณัฐมล   ดิ้นสวัสดิ์               ระดับชั้น  ป.6/4    ร.ร.สุนันทาวิทยา
                      10) ด.ช.ปวัตร   อภิบาลศรี               ระดับชั้น  ป.2/4    ร.ร.อนุบาลตราด
                      11) ด.ญ.ศุภานัน  สุภาภา               ระดับชั้น  ป.3/7    ร.ร.อนุบาลตราด             

                      12) ด.ญ.กมลนภัช  ปัญจตระกูล       ระดับชั้น  ป.4/7    ร.ร.อนุบาลตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2566 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 8/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566    (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 สรุปการออกใบอนุญาตฯ  (แผนไทย) (เอกสารหมายเลข 4 )
                    3.4 ความก้าวหน้าระบบ  Home Ward  (พคร.) (เอกสารหมายเลข 5 )
                   3.5 การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ / แผ่นรองซับการขับถ่าย  (งานประกัน) (เอกสารหมายเลข 6 )
                   3.6 ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ (M – Fund) (เอกสารหมายเลข 7 )
                   3.7 ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต (I Claim) (เอกสารหมายเลข 8 )
                  3.8  ติดตามการปรับบัญชีอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2562   ดังนี้
                                    รพ.ตราด……ดำเนินการแล้ว
                                    รพ.เขาสมิง.....ดำเนินการแล้ว
                                    รพ.แหลมงอบ.....ดำเนินการแล้ว
                                    รพ.เกาะกูด .....ดำเนินการแล้ว
                                    รพ.คลองใหญ่.....กำลังดำเนินการ
                                    รพ.บ่อไร่........ดำเนินการแล้ว
                                    รพ.เกาะช้าง.....ดำเนินการแล้ว
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                                4.6.1 รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 8.1 )

                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10   เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 การสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 9 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     

                                4.12.1 สถานการณ์ และมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ตราด (เอกสารหมายเลข 10 )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.25 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 10/2566  ประจำเดือนตุลาคม  2566  ได้กำหนด วันเบื้องต้น  คือ  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง