ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา  10.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

                            ขอแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “หมออนามัย คนดี ศรีแผ่นดิน” ระดับจังหวัด ให้แก่ นายไพฑูรย์ ทิมกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562
  3.1 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 2 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2561
          3) งบลงทุนปีงบประมาณ 2562
  3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชนฯ
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  6.5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 4)
  6.5.2 การดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรควัณโรคจังหวัดตราด  (เอกสารหมายเลข 4 )
  6.5.3 แจ้งสาระสำคัญจากการประชุมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 5 )
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 6 Setting ของอำเภอเสี่ยงสูงและอำเภอเมือง ปี 2562  (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  แจ้งการอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562  ของ CUP
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
  แจ้งการสุ่มสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 1 - 6 ปี ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย ทั้งแรงงานไทยและต่างชาติ (เอกสารหมายเลข 7 )
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  แนวทางการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดตราด มีการแก้ไขหลักเกณฑ์บางรายการ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         6.16.1 แนวทางการดำเนินงานแผนงานยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 9 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  แจ้งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็น 4 หมวด คือ (เอกสารหมายเลข 10 )
                              หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
                              หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร
 

                            หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ

                              หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราดประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม รพ.ตราด