ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3 /2561 วันที่ 29 ธันวาคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
    พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตจำนงสุจริต” ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
   กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 1 )
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 2 )

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
          - สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 9/2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   2/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2561
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
          1) รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 5 )
          2) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 6 )
  3.2 การบันทึกโปรแกรมการรายผลการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 7 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       - การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในการตรวจราชการฯ รอบ 1/2561 วันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ.61 (ใช้วิธีจับฉลากเลือกพื้นที่)
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

          สปสช.เขต 6 ระยอง สรุปผลการให้บริการผู้ป่วยในเฉพาะสิทธิ UC ปี 2560 ให้ที่ประชุม อปสข.วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รับทราบ เพื่อให้หน่วยบริการ
  ได้นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยบริการที่อยู่ในระดับขนาดเดียวกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 8 )
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ