ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4/2565  วันศุกร์ที่  29  เมษายน  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ
                          1. ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กำหนดให้สถานบริการในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ทุกระดับ (รพท./รพช./รพ.สต.) ประเมินตนเองตามมาตรฐานสุขศึกษา  ซึ่งในปี พ.ศ.2564 จ.ตราด
มีสถานบริการที่ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงาน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ระดับคุณภาพ  จึงขอมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับคุณภาพ ประจำปี 2564
ให้กับสถานบริการจำนวน  2 แห่ง  คือ
                          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทูน  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด
                          2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  3/2565 
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                             3.2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%)
                             3.2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565  และงบค่าเสื่อม  ปี 2565 (งบค่าเสื่อม 10%,  20%)
                             3.2.3 งบเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้าย พรก. เงินกู้  พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  รายการครุภัณฑ์  จำนวน  18 รายการ
                      3.3 เรื่องการตรวจและให้บริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
                        4.9.1 เน้นย้ำมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลห้องฉุกเฉิน (เอกสารหมายเลข 4 )
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                         4.10.1 ชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)   หรือที่เรียกว่า กระบวนการดำเนินงานสำหรับผู้มีผลการประเมินต่ำ (เอกสารหมายเลข 5 )
                         4.10.2  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ รวมถึงหลักเกณฑ์การขอรับเงินประจำตำแหน่ง
                         (เอกสารหมายเลข 6 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                         4.11.1  ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE
IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับประเทศ    (ขึ้นจอภาพ)
                         ด้วยจังหวัดตราด ได้จัดส่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี   TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE IDOL)  รุ่นที่ 12
ประจำปี 2565  ระดับประเทศ  ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 วันอาทิตย์ที่ 1  วันเสาร์ที่ 7, 14 และ 21 พฤษภาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ  โรงเรียนตราษตระการคุณ  
เข้าร่วมกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว
                         ในการนี้ กลุ่มงาน NCD ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1900 190094 ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด 17
(เด็กหญิงชญาภรณ์ ทรัพย์เจริญ) เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-21 พฤษภาคม 2565

                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                         4.12.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
 

                4.13 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

                         4.13.1 ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (เอกสารหมายเลข 7 )
 
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                5.1  เรื่องมีแพทย์ใช้ทุน ปี 2 ลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน  10 คน  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 5/ 2565  ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕65

ในวันอังคารที่  31 พฤษภาคม 2565