ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5/2564  วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง (เอกสารหมายเลข 1 )

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 (เอกสารหมายเลข 2 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 4/๒๕64  วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงานสาธารณสุข
    จังหวัดตราด และแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  4/2564
    3.1ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564   (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.2 เรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  รพ.แหลมงอบ
    3.3 เรื่องความคืบหน้า เรื่องแบบแปลนห้องทันตกรรม  รพ.เขาสมิง    

           3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

                 3.4.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข 4 )
                 3.4.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2 (เอกสารหมายเลข 5 )
                 3.4.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด) (เอกสารหมายเลข 6)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                      4.6.1 ขอสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์เตียงผู้ป่วยที่จะแทงจำหน่ายให้ชุมชน  (เอกสารหมายเลข 7)
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.9.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                        4.10.1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  จังหวัดตราดได้รับรายงานตัวแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน และบรรจุเข้ารับราชการ  จำนวน 16 ราย  ดังนี้
                        1) แพทย์        จำนวน 9 ราย   ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตราด
                        2) ทันตแพทย์   จำนวน 7 คน    ปฏิบัติงาน  ดังนี้
                                     2.1) สสจ.ตราด  1 ราย    นางสาวภาสินี  ศรีสุรักษ์    ให้ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตราด
                                     2.2) โรงพยาบาลตราด   1 ราย    นางสาวจิรัฐติกาล  กาญจนนาค
                                     2.3) โรงพยาบาลบ่อไร่   1 ราย    นางสาววิลาวัณย์ จันทรานุสรณ์
                                     2.4) โรงพยาบาลคลองใหญ่  1 ราย     นางสาวณัฐชยา  เทียมทัด
                                     2.5) โรงพยาบาลแหลมงอบ  1 ราย     นางสาวรุ้งไพลิน สันติปาดี
                                     2.6) โรงพยาบาลเกาะช้าง    1 ราย     นางสาวอรุชา  กุลโกสุมภ์
                                     2.7) โรงพยาบาลเกาะกูด     1 ราย     นางสาวศิริรัตน์  ศรีสุวรรณ
ทั้ง 16 ราย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด จะดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อจัดส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำคำสั่งบรรจุ ต่อไป
                        4.10.2 การกำหนดพื้นที่  รองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพโครงการสมเด็จย่า   ซึ่งทางสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ขอให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ไป 3 แห่ง เพื่อเสนอผู้ตรวจพิจารณา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ประสานไปยังประธานชมรมสาธารณสุขอำเภอ  ได้กำหนดพื้นที่ชายแดน ทุรกันดาร ดังนี้
                                     1) รพ.สต.ทับทิมสยาม 01   สสอ.บ่อไร่     จ.ตราด
                                     2) รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว      สสอ.เกาะกูด  จ.ตราด
                                     3) รพ.สต.บ้านคลองโอน      สสอ.บ่อไร่     จ.ตราด
                        4.10.3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติอนุมัติการย้ายตัดโอนตำแหน่งรอบย้ายกุมภาพันธ์  2564   และการย้ายตัดโอนตำแหน่งบุคลากรไปยังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดของ
โรงพยาบาลบ่อไร่ และโรงพยาบาลเขาสมิง เรียบร้อยแล้ว  และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงนามเรียบร้อยและมีผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ ย้าย จำนวน 2 ราย ได้แก่
                                     1) นายภัทรวุฒิ   เทพจันทร์ ที่ขอย้ายตัดโอนตำแหน่งไปรพ.สต.บ้านทุ่งยาว สสอ.บ่อไร่เนื่องจาก  กรอบอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพเกินแต่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งไปแล้วว่ามีพยาบาลวิชาชีพที่จะย้ายไปเป็น
ผอ.รพ.สต. 1 ราย แต่อยู่ระหว่างการขอปรับตำแหน่ง  งานบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบและจะนำเรื่องเข้าประชุมขอมติ อ.ก.พ. อีกครั้งในรอบหน้า
                                     2) นางสาววราภรณ์เดชสง่า  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ย้ายตัดโอนตำแหน่งไปกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเขาสมิง เนื่องจากเพิ่งบรรจุได้ไม่ครบ 1 ปี รอให้ระยะเวลาครบตามกำหนดแล้ว
ขอให้ ทางรพ.เขาสมิงทำบันทึกกลับมาอีกครั้ง
 
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 8)
                        4.11.1 แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19
                        4.11.2 ตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้" เขตสุขภาพที่ 6 ท่าน ผตร.มีกำหนดจะเริ่มใช้
ใช้นโยบายนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  และ สปสช.มีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ  เรื่อง การขอ Authentication code ระดับ รพ.สต.
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
        5.1 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)
        กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  ปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส
 3) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการตามผลงานการบริการหรือจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละหน่วยบริการรวมเป็นเงิน 1,343,417.32 บาท กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงขออนุมัติปรับเกลี่ย

และขออนุมัติจัดสรรให้หน่วยบริการตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละหน่วยบริการโดยแบ่งเป็นค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้

                1) 50%  เป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OPAE ในจังหวัด, OP refer ทั้งในและนอกจังหวัด  เป็นเงิน  671,708.66 บาท
                2) 50%  เป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี PP  เป็นเงิน  671,708.66 บาท
 
   

หน่วยบริการ

ประชากร(ราย)

ปรับเกลี่ยตามจำนวนผู้มีสิทธิ
     (ค่าเฉลี่ย ~ 155.47012156บาท/ราย)

(OP AE,OP Refer)

(PP)

รวม

รพ.ตราด

2,859

22,244.54

   222,244.54

   444,489.08

รพ.คลองใหญ่

4,628

    359,757.86

   359,757.86

     719,515.72

รพ.เขาสมิง

123

     9,561.41

   9,561.41

    19,122.82

รพ.บ่อไร่

637

     49,517.23

      49,517.23

   99,034.47

รพ.แหลมงอบ

146

 11,349.32

       11,349.32

     22,698.64

รพ.เกาะกูด

61

     4,741.84

         4,741.84

      9,483.68

รพ.เกาะช้าง

187

   14,536.46

        14,536.46

     29,072.91

รวม

8,641

   671,708.66

    671,708.66

 1,343,417.32

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

      แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 6/ 2564  ประจำเดือน  มิถุนายน  2564
      ในวันอังคารที่  29  มิถุนายน  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด