ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5/ 2566 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.30 - 16.30น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลแหลมงอบ 

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม - ไม่มี -

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 (เอกสารหมายเลข 1)
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง lineหากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมา
     ยังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 4/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมอพร้อม DID  และการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพ (Nux Network)   (เอกสารหมายเลข 2.1 )
    3.3 Lab Catalog (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง  จังหวัดตราด   ปีงบประมาณ  2566
                          3.4.1  งบลงทุน     จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 3.2 )
                          3.4.2  งบค่าเสื่อม  จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 3.3 )
              3.5 สรุปการออกใบอนุญาตฯ (แผนไทย)   (เอกสารหมายเลข 4 )
              3.6  ติดตาม ระบบ Home Word  (พคร.) (เอกสารหมายเลข 4.1 )
              3.7 ข้อมูลการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ / แผ่นรองซับการขับถ่าย  (ประกันสุขภาพ) (เอกสารหมายเลข 4.2 )
              3.8  รายงานความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรม  RCM  (ประกันสุขภาพ) (เอกสารหมายเลข 4.2 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป    
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2(เอกสารหมายเลข 5 )
                                4.11.2 กำหนดวันใช้โปรแกรม  HOSxP_PCU XE 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                                4.12.1 สถานการณ์/มาตรการ ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ.ตราด

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                               4.17.1 การเสนอชื่อผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.1 )
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย 
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน   
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.25 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

 

                6.3 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร ครั้งที่ 6/ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เบื้องต้นตามแผน  คือ  รพ.บ่อไร่  ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง