ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 7/2565  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
1. แจ้งผลการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ปี 2565  ผ่านระบบประชุมทางไกล Web meeting โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทย ร่วมวิพากษ์และตัดสินการประกวด
และจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกของ จังหวัดตราด  ซึ่งทางกรมฯ มีข้อเสนอแนะให้แห่งที่ได้รับประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุฯ ที่ชนะเลิศสามารถพัฒนา การนำเสนอการประกวดในระดับเขต และประเทศ ต่อไปใน ปี 2566
และขอแจ้งผลการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบชมรม ผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด   ได้แก่
                             1.1 ชนะเลิศ  อันดับที่ 1           ได้แก่   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่
                             1.2 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1        ได้แก่   ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะกูด  อำเภอเกาะกูด
                             1.3 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2        ได้แก่   ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าพริก   อำเภอเมืองตราด
                             1.4 รางวัลชมเชย         ได้แก่   ชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1. มอบเกียรติบัตรผู้แทนจังหวัดตราดเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  NCD Clinic Plus เขตสุขภาพที่ ๖  ประจำปี 2565  ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก    ได้แก่   รพ.แหลมงอบ
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 6/2565  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  3/2565 
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                             3.2.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%)
                             3.2.2 งบค่าเสื่อม ปี 2564    (งบค่าเสื่อม 10%,  70%)
                             3.2.3 งบค่าเสื่อม  ปี 2565   (10%,  20%)
                             3.2.4 งบเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้าย พรก. เงินกู้  พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
                             3.2.5 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล  ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  - ติดราชการ – 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด - ติดราชการ – 

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                        4.10.1 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 4 )

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                         4.11.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                         4.12.1  ขอแจ้งผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดตราด (CFO) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 6 )
                          ภาพรวมสถานการณ์การคลัง จ.ตราด ยังไม่พบวิกฤตทางการเงิน โรงพยาบาลมีทุนสำรองสุทธิที่สามารถดำเนินงานได้มากกว่า 6 เดือน และสถานการณ์การใช้เงินบำรุง ณ 30 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลทุกแห่งมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย และมีเงินบำรุงคงเหลือสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาฯ ต่อไป

                4.13 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

                         4.13.1 เรื่อง “แนวทางและค่าตรวจสุขภาพประกอบใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารและสัมผัสอาหาร (Fit For work)  ในจังหวัดตราด” (เอกสารหมายเลข 7 )
                         1) ตามที่กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรค
ติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2563รวมถึงกฎกระทรวง
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ชำแหละสัตว์ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการ
                         รายการตรวจสุขภาพให้กับประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารและสัมผัสอาหาร (Fit For work) มีทั้งหมด  4 รายการดังนี้
                                                  1. X-ray chest
                                                  2. Stool exam
                                                  3. Stool culture
                                                  4. ใบรับรองแพทย์
                         มติที่ประชุมดังกล่าวกำหนดให้คิดในราคาเหมาจ่ายค่าตรวจสุขภาพประกอบใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารและสัมผัสอาหารเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                กลุ่มงานประกันสุขภาพ       (เอกสารหมายเลข 8 )
                5.1 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)
                5.2 ขออนุมัติจัดสรรงบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นจำนวนเงินรวม ทั้งสิ้น 3,803,500 บาท
(สามล้านแปดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                         5.2.1 ขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ในการรองรับการเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง โรงพยาบาลเกาะกูด
เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับประชาชนที่มารับบริการซึ่งมีทั้งคนไทย คนต่างชาติ แรงงานต่างด้าว  และนักท่องเที่ยวที่มารับบริการในโรงพยาบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  553,500 บาท
ดังรายการต่อไปนี้
                         1) เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 5 เตียง ราคาเตียงละ 50,000 บาท  เป็นเงิน  250,000 บาท
                         2) เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เตียง ราคาเตียงละ 27,000 บาท   เป็นเงิน  81,000 บาท
                         3) เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน  แบบ ก จำนวน 4 เตียง  ราคาเตียงละ15,500 บาท   เป็นเงิน  62,000 บาท
                         4)  เครื่อง   Biological Safety Cabinet (Class II)   จำนวน  1  เครื่อง  ราคา เครื่องละ  160,500 บาท
 
                         5.2.2 ขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้โรงพยาบาลตราดจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ จำนวนเงินทั้งสิ้น  2,000,000 บาท
                         5.2.3  ขออนุมัติจัดสรรเงินงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แรงงานต่างด้าวให้โรงพยาบาลบ่อไร่  จำนวนเงิน  250,000 บาท  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ที่โรงพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ตลอดจนถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่มีคุณภาพ
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 8/ 2565  ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ในวันพุธที่  31 สิงหาคม 2565