ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8/2564  วันจันทร์ที่  30 สิงหาคม 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
วาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมพงษ์   ธนากิจ                    ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

2. นายทรงวิทย์  ภิรมย์ภักดิ์          ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. นายสุพจน์     รัตนเพียร                 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  7/2564
    3.1ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564   (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 เรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  รพ.แหลมงอบ
    3.3 เรื่องความคืบหน้า เรื่องแบบแปลนห้องทันตกรรม  รพ.เขาสมิง

               3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ 2564  (เอกสารหมายเลข 3 )

                 3.4.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                 3.4.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
                 3.4.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด)
                 3.4.4  งบรายจ่ายประจำปี 2565  งบลงทุน    
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                                4.6.1 เรื่องการจัดสรรเงินที่กันไว้ปรับเกลี่ยระดับประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพละ 10,000,000 บาท เพื่อช่วยสภาพคล่อง จ.ตราด ได้รับจัดสรร จำนวน 497,707 บาท  จัดสรรให้ รพ. ดังนี้
                                1.รพ.ตราด จำนวน  120,000 บาท
                                2.รพ.คลองใหญ่  จำนวน 117,707 บาท
                                3.รพ.เขาสมิง   จำนวน  100,000 บาท
                                4.รพ.บ่อไร่   จำนวน  80,000 บาท
                                5.รพ.แหลมงอบ   จำนวน  80,000 บาท
หมายเหตุ  รพ.เกาะกูด/เกาะช้าง ไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากได้รับ HS มาแทนแล้ว
 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 4 )
                        4.9.1 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขของพนักงาน
ราชการ (ค.ต.ส.)
                ซึ่งต้องให้พิจารณาในรูปคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ นั้นดังนั้น เพื่อถ้ามี
พนักงานราชการ ยื่นคำขอรับเงิน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  จะขอนำเข้าพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1091/2553
                        4.9.2 เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ว่าง เขตสุขภาพที่ 6 ได้มีมติให้นำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ว่างของทุกจังหวัดมากันรวมไว้
เพื่อการบริหารภาพรวม
               ส่งผลให้การขอใช้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ส่งมาหลังจาก วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อย้ายบุคลากรที่มีวุฒิเพิ่ม  หรือเพื่อการรับย้ายใดๆ ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น
ถ้าหน่วยงานมีข้าราชการที่มีวุฒิเพิ่มและมีคุณสมบัติครบถ้วนขอให้ส่งเรื่องมายังที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วทางกลุ่มงานบริหารทรัพย์ฯ จะประสานเรื่องตำแหน่ง
ให้ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)    (ขึ้นจอภาพ)
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
              5.1 พิจารณา งบค่าเสื่อม  ปี 2565 (เอกสารหมายเลข 5 )
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
              5.2 เนื่องด้วย มีข้าราชการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการรพ.แหลมงอบ  1 ราย คือ นางพรชนก  กล้าหาญ  
ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560    ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ด้วยเหตุผลเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  กลุ่มงานบริหารทรัพ
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของโรงพยาบาลแหลมงอบ เป็นตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากข้าราชการขอโอนไปรับราชการที่ิ
กรมส่งเสริมการเกษตร และได้ขอใช้  ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อ การรับย้ายรับโอน  แต่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายหรือโอนมา ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกพ.
กำหนดไว้ ให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณา โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้แสดงความเห็นชอบ  จึงขอมติในที่ประชุม ว่ายินดีให้ข้าราชการดังกล่าวบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ หรือไม่ เพื่อจัดทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป (เอกสารหมายเลข 6 )
 
              5.3 รอบการย้ายออนไลน์ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ทั้ง  2 ประเภท (เอกสารหมายเลข 7 )
                            5.3.1 การย้ายข้ามจังหวัด  ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดระยะเวลา ให้หน่วยต้นทางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายในระบบย้าย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  มีผู้ประสงค์ขอย้าย จำนวน  2 ราย
                            5.3.2 การย้ายภายในจังหวัด   เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะส่งเรื่องขอตัดเกลี่ยตำแหน่งไปยัง สำนักงาน
เขตสุขภาพที่ 6  เพื่อขออนุมัติ  เมื่อได้รับการอนุมัติให้ตัดเกลี่ยตำแหน่งกลับมาแล้วจึงจะทำคำสั่งย้ายภายในจังหวัดต่อไป  มีผู้ประสงค์ขอย้าย จำนวน  9 ราย
              5.4 เสนอชื่อ นางกรรณิกา  ปริวัฒน์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ตำบลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด  เนื่องจาก ผอ.รพ.สต. เกษียณอายุราชการ จนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง
              5.5 การพิจาณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2564
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 9/ 2564  ประจำเดือน  กันยายน  2564
ในวันพุธที่  29  กันยายน  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด