ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8/ 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 - 16.30น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

1. ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัล “ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขต 6”  จำนวน  1  ท่าน  คือ

1) นายสมบัติ   อินทเกษร  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ่อไร่

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2566 (เอกสารหมายเลข 1)
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง lineหากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมา ยังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 7/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมอพร้อม DID    (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 ความก้าวหน้า การจัดซื้อ – จัดจ้างจังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566
                          3.3.1  งบลงทุน /งบค่าเสื่อม    จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
              3.4 สรุปการออกใบอนุญาตฯ  (แผนไทย)       (เอกสารหมายเลข 5 )
              3.5  ติดตาม ระบบ Home Word  (พคร.) (เอกสารหมายเลข 6 )
              3.6การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/ แผ่นรองซับการขับถ่าย  (งานประกัน) (เอกสารหมายเลข 7 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                                4.6.1 ความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 (เอกสารเพิ่มเติม) พฺิธีการ (เอกสารเพิ่มเติม)

                                4.6.2 ความก้าวหน้า การดำเนินงาน Mr. Green energy จ.ตราด (เอกสารเพิ่มเติม)
4.6.2 ความก้าวหน้า การดำเนินงาน Mr. Green energy จ.ตราด (เอกสารเพิ่มเติม)
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป    
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                                4.12.1 สถานการณ์/มาตรการ ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ.ตราด (เอกสารหมายเลข 7.1 )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย 
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                               4.21.1 สรุปยอดผู้เข้าร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เอกสารหมายเลข 7.2 )
                               4.21.2 การเตรียมการรับเสด็จองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน   
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.25 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                5.1 การจำหน่ายน้ำกระท่อมบรรจุขวด ในร้านที่มีใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา
                5.2 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4) เอกสารหมายเลข 8 )
                                1) ค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OPAE ในจังหวัด ,  OP refer ทั้งในและนอกจังหวัด เป็นเงิน  300,698.69  บาท
                               2) ค่าบริการทางการแพทย์ กรณี PP เป็นเงิน   300,698.69  บาท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

 

                6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 9/2566   ประจำเดือนกันยายน 2566  เบื้องต้น ตามแผน  คือ  วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง