ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 31 ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

            1. ด้วยหอการค้าจังหวัดตราด มีความประสงค์จะขอมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนที่มานอนรักษาในโรงพยาบาลมูลค่า
(ผ้าอ้อมสำเร็จรูป) 50,000  บาท ซึ่งจะมีโรงพยาบาลเกาะกูดกับโรงพยาบาลเกาะช้างที่จะขอรับมอบด้วยกัน และจะบริหารจัดการด้วยกัน โดยขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งหรือผู้แทนเป็นผู้รับมอบ
            2.ขอแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงพยาบาลที่มีผลงาน การยกระดับการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

                        1.1 โรงพยาบาลตราด ยกระดับเป็น ระดับดีมาก PLUS

                        1.2 โรงพยาบาลบ่อไร่ ยกระดับเป็น ระดับดีมาก PLUS

                        1.3 โรงพยาบาลแหลมงอบ ยกระดับเป็น ระดับดีมาก PLUS
                        1.4 โรงพยาบาลเกาะกูด ยกระดับเป็น ระดับดีมาก
                        1.5 โรงพยาบาลเกาะช้าง ยกระดับเป็น ระดับดี
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1) เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุม อปสข.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : strategy.trat1@gmail.com  นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์    โทร. 08 3789 4754

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
  3.1 สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 2)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย)
          4) รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
                1. รพ.เขาสมิงเสนอ ชื่อนางเสาวลักษณ์​ จินดาดี​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล​ แทนนางกัลยา​ หัชลีฬหา ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                2. รพ.เขาสมิงเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย​การโรงพยาบาลกรณีผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 3 ราย ดังนี้​ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
                                ลำดับที่ 1 นางปนัดดา​  ทองแท้​             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                                ลำดับที่ 2 นายสุทธิพงศ์​  หงษ์สุทธิ​          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                ลำดับที่ 3 นางเสาวลักษณ์​  จินดาดี​         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                3. คัดเลือกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อยุติการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด กำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และใช้กลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้ (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
                                1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 คน
                                2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน

                                3. แพทย์ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  - แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 3)
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 6.4 ตราด
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.9.1 ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 4)
  6.9.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำพิกัดบ้าน จ.ตราด (เอกสารหมายเลข 5)
  6.9.3 รายงานสรุปพิกัดคลาดเคลื่อน (เอกสารหมายเลข 5.1)
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

    - แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด