ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2 /2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง      (เอกสารหมายเลข 1 )

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน  26 กุมภาพันธ์ 2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
  3.1 รายงานผลการดำเนินงาน PA  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

                4.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    
                       4.5.1 สถานการณ์โรค  (Covid-19) (เอกสารหมายเลข 5)

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

                       4.6.1  สรุปผลการอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 6)
 

                       กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดอบรม ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเชิญวิทยากร

จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการอบรม   ในการอบรมครั้งนี้  ได้ใช้โปรแกรม Arc GIS 10.3  โดยความอนุเคราะห์จาก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้ในการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  6 เรื่อง  ดังนี้ 
                         1.การเรียกดูข้อมูลแผนที่และจัดทำแผนที่
                         2.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่ง การวิเคราะห์ความหนาแน่น
                         3.การวิเคราะห์การกระจายตัว
                         4.การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลา Space-Time Cube Analysis
                         5.การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
                         6.การวิเคราะห์โครงข่าย  (Network Analysis)

                       4.6.2 กำหนดการ และแนวทางการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 2563       (เอกสารหมายเลข 7)      

                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
                       4.7.1  ซักซ้อมการปฏิบัติ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1932/2555  (เอกสารหมายเลข 8)    (เอกสารหมายเลข 9)    (เอกสารหมายเลข 10)    
 

                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
                       4.8.1  ระเบียบการใช้คำ  “รักษาราชการแทน”  “รักษาการในตำแหน่ง”  และ “ปฏิบัติราชการแทน”   (เอกสารหมายเลข 11)  
 
                  4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                       4.9.1 กิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" (เอกสารหมายเลข 12)  
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                       4.10.1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) "ช้างขาวเกมส์"
 
 

4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด 

    
  4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด     
   
  4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 6.4 ตราด
   
  4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
  4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
   
 

4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา   

   
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

   

    -แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราดครั้งที่ 3 /2563  ประจำเดือนมีนาคม  2563  ในวันอังคารที่ 31  มีนาคม  2563   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด