ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12/2565  วันพุธที่ 28 ธันวาคม  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

1. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารเสริม 4)
2. ขอมอบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ร้อยละ 92)
(เอกสารเสริม 1)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
                         1.1.1  ขอความร่วมมือสนับสนุนผ้าไทยทอมือ จังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 11/2565  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 11/2565    
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมอพร้อม  PHR และ หมอพร้อม  DID    (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
                      3.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุข และอาคารบริการอื่นๆ บนที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป (เอกสารหมายเลข 6 )
                                4.10.1 รับจัดสรร/เบิก - จ่าย เกี่ยวกับ COVID-19  จังหวัดตราด  ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 แพทย์อาสาเกาะหมาก (เอกสารหมายเลข 7 )
                                4.11.2  กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตราด กรณีปกติ รอบที่ 1/2566 (เอกสารเสริม 2 )    6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด (เอกสารเสริม 2.1 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                                4.12.1 สรุปผลกีฬาสาธารณสุข จังหวัดตราด วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 8 )
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                                4.13.1 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (เอกสารเสริม 5 )  
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    (เอกสารเสริม 3 )
                                4.14.1 สถานการณ์โรค COVID – 19  และผลการดำเนินงาน วัคซีน COVID – 19 (อสม.)
                                4.14.2 ผลการดำเนินงานวัณโรค
                4.15 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
                                4.15.1 ความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดบริการการแพทย์แผนไทย
                4.16 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   (เอกสารหมายเลข 9 )
                                4.16.1 ร้านอาหารปลอดภัย
                                4.16.2 การพัฒนางานสาธารณสุขทางทะเล
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 12/ 2565  ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ตามแผน

      1. แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร  ครั้งที่ 1/ 2566  ประจำเดือน มกราคม 2565
      ตามแผน คือ วันจันทร์ที่  30 มกราคม 2566    หากต้องปรับเปลี่ยน วัน - เวลา จะแจ้งให้ทราบ