ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6 /2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

     1. ระบบนัดหมายผู้ป่วยนอกผ่านโปรแกรม Thai refer (รพ.ตราด) (เอกสารหมายเลข 1 )
     2. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จ.ตราด (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ) (เอกสารหมายเลข 2 )
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   5/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2560
  3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ณ วันที่ 24 มีนาคม  2560 (เอกสารหมายเลข 4)
  3.2 รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ได้รับเพิ่มเติม ของ รพ.ตราด (รายการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมทั้งหมดให้ลงนามภายใน 25 เมษายน 2560)
  (เอกสารหมายเลข 5)
      3.2.1 รายการปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ วงเงิน 2,000,000 บาท
      3.2.2 รายการปรับปรุงอาคารสกลมหาสังฆปริณายก วงเงิน 7,100,000 บาท
      3.2.3 รายการครุภัณฑ์ 8 รายการ วงเงิน 4,676,800 บาท
      3.2.4 รายการก่อสร้างอาคารจอดรถ วงเงิน 58,007,200 บาท
   3.3 การบันทึกโปรแกรมการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (เอกสารหมายเลข 6)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน : เดือนตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 7)
              ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA ) ปีงบประมาณ 2560 ของเขตสุขภาพที่ 6 มีทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด  
  ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จังหวัดตราดไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 23 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ
  88.46 และไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด แยกตามยุทธศาสตร์ 4  Excellence ดังนี้
              1.1 Promotion & Prevention Excellence ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด ไม่ใช่ พื้นที่เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
              ตัวชี้วัดที่ 9  อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
              1.2 Service Excellence  ทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
              ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
              ตัวชี้วัดที่ 15  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
              1.3 People Excellence ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
              1.4 Governance Excellence ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด
  หมายเหตุ : รายละเอียด ผลงาน PA (รอบ 6 เดือน) ปี 2560 อยู่ใน Web : www.trathealth.com กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ
              5.10.2  แจ้งแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล HDC (เอกสารหมายเลข 8)
              กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ แจ้งผลงานตัวชี้วัด การตรวจราชการ และ PA ปี 2560 ในระบบ HDC กสธ. ค้นหาจาก web : www.trathealth.com
              (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2560)
              เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามงาน HDC ที่เป็นตัวชี้วัด : สตป./ PA (ตัวชี้วัดที่อยู่ในระบบ HDC มี 8 ตัว/
  ตัวชี้วัดอื่นต้องคีย์ในระบบ Health KPI)
              5.10.3 แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน อ.บ่อไร่ จากวันที่ 28 มีนาคม 2560เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
  เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เอกสารหมายเลข 9)
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  แจ้งการจัดสรรทันตแพทย์ ประจำปี 2560 (เอกสารหมายเลข 10)
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

       
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
          5.18.1 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข 11)
          5.18.2 สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559 (เอกสารหมายเลข 12)
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการดำเนินงาน Green and Clean Hospital (เอกสารหมายเลข 13)
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

    7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 27 เมษายน 2560