ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 10/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 11/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 12/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 1/2564 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 2/2564 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 3/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 4/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 5/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 6/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 7/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 8/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 9/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 10/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 11/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 12/2564 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 1/2565 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 2/2565 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 3/2565 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 4/2565 + สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 5/2565