ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 11/2562 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 12/2562 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 1/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 2/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 3/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 4/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 5/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 6/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 7/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 8/2563 + สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563
  + ระเบียบวาระการประชุม ครั้ง 9/2563